Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода

У місті Києві розпочинає роботу Міжнародний ювілейний екологічний форум „Довкілля для України", який знаменний ще тим, що 2013 рік оголошений Президентом України В.Ф. Януковичем роком спорту та екології.

Шановні Пані та Панове!
Вітаємо вас на офіційному сайті
Державного управління !
Ви зможете отримати актуальну та всебічну інформацію довідкового характеру про діяльність Держуправління, стан довкілля Дніпропетровщини, дізнатися про цікаві події та подивитись екологічне відео.

ТОП-НОВИНА

З чистим довкіллям вітаємо весну

В рамках Дня довкілля Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області та його структурними підрозділами організовано та проведено суботник з благоустрою на закріплених за Управлінням прилеглих територіях з метою їх раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту…
Новини

22 квітня 2013 З чистим довкіллям вітаємо весну
В рам­ках Дня довкілля Дер­жавним уп­равлінням охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища в Дніпро­пет­ровській об­ласті та його струк­турни­ми підрозділа­ми ор­ганізо­вано та про­веде­но су­бот­ник з бла­го­уст­рою на закріпле­них за Уп­равлінням при­лег­лих те­риторіях з ме­тою їх раціональ­но­го ви­корис­тання, на­леж­но­го ут­ри­ман­ня та охо­рони, ство­рен­ня умов що­до за­хис­ту і віднов­лення спри­ят­ли­вого для життєдіяль­ності лю­дини довкілля.

Фахівці...

Документ повністю:
Скачать этот файл (DSC05345.JPG) DSC05345.JPG [ ] 1879 Kb
Скачать этот файл (DSC05362.JPG) DSC05362.JPG [ ] 2079 Kb
Скачать этот файл (DSC05397.JPG) DSC05397.JPG [ ] 2066 Kb
Скачать этот файл (DSC05404.JPG) DSC05404.JPG [ ] 2222 Kb
Скачать этот файл (DSC05406.JPG) DSC05406.JPG [ ] 1977 Kb
Детальніше...

 
18 квітня 2013 Роковини однієї з найбільших за всю історію ядерної енергетики катастроф
Керівницт­вом Уп­равління взя­то участь у віде­окон­фе­ренції „26 квітня 2013 ро­ку - 27 ро­кови­ни від дня Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи". Віде­окон­фе­ренцію про­веде­но на ви­конан­ня до­ручен­ня Прем'єр-міністра Ук­раїни від 01.04.2013№13422/0/1-13 відповідно до графіка про­веден­ня віде­окон­фе­ренцій для роз'яс­нення та об­го­ворен­ня пріори­тетів уря­дової політи­ки, цілей і змісту соціаль­но-еко­номічних ре­форм у ІІ квар­талі 2013 ро­ку. Захід про­веде­но в...

Детальніше...

 
01 квітня 2013 Розроблюється Програма з екологічної безпеки та оздоровлення міста Нікополь Дніпропетровської області
Відповідно до Уго­ди про спіль­ну ре­алізацію де­монс­трацій­но­го про­ек­ту „Роз­робка місь­кої комп­лек­сної Прог­ра­ми з еко­логічної без­пе­ки та оз­до­ров­лення м. Ніко­поля на 2014-2017 ро­ки та її інфор­мацій­но-про­моцій­ний суп­ровід" ГО „Ніко­поль­ська Агенція регіональ­но­го роз­витку" спіль­но з Ніко­поль­ською місь­кою ра­дою роз­по­чато впро­вад­ження Про­ек­ту, який має на меті пок­ра­щен­ня та стабілізацію еко­логічної си­ту­ації в м. Ніко­поль шля­хом роз­робки...

Детальніше...

 

Цитата дня

Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы, от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю (Ж. Дорст)  

Мы на карте

Фото дня

_20120625_1275835872.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada