Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода

У місті Києві розпочинає роботу Міжнародний ювілейний екологічний форум „Довкілля для України", який знаменний ще тим, що 2013 рік оголошений Президентом України В.Ф. Януковичем роком спорту та екології.


Розроблюється Програма з екологічної безпеки та оздоровлення міста Нікополь Дніпропетровської області PDF Друк E-mail
Написав ecodnepr   
01 квітня 2013

Відповідно до Уго­ди про спіль­ну ре­алізацію де­монс­трацій­но­го про­ек­ту „Роз­робка місь­кої комп­лек­сної Прог­ра­ми з еко­логічної без­пе­ки та оз­до­ров­лення м. Ніко­поля на 2014-2017 ро­ки та її інфор­мацій­но-про­моцій­ний суп­ровід" ГО „Ніко­поль­ська Агенція регіональ­но­го роз­витку" спіль­но з Ніко­поль­ською місь­кою ра­дою роз­по­чато впро­вад­ження Про­ек­ту, який має на меті пок­ра­щен­ня та стабілізацію еко­логічної си­ту­ації в м. Ніко­поль шля­хом роз­робки та ре­алізації місь­кої комп­лек­сної Прог­ра­ми з еко­логічної без­пе­ки та оз­до­ров­лення міста на ос­нові про­веден­ня комп­лек­сної оцінки ста­ну нав­ко­лишнього се­редо­вища з ви­корис­танням світо­вих стан­дартів і норм з пи­тань еко­логічної без­пе­ки та інфор­мацій­но-просвітниць­ко­го суп­ро­воду Про­ек­ту.

Го­ловні цілі Про­ек­ту:

  • Про­вес­ти Комп­лек­сну оцінку ста­ну нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища міста та роз­ро­бити ре­комен­дації для еко­логічно­го оз­до­ров­лення довкілля.
  • Роз­ро­бити комп­лек­сну Прог­ра­му з еко­логічної без­пе­ки та оз­до­ров­лення м.Ніко­поля на 2014 - 2017 ро­ки. Ре­комен­дації підприємствам міста що­до змен­шення тех­но­ген­но­го на­ван­та­жен­ня на довкілля міста та роз­по­чати їх впро­вад­ження.
  • Підви­щити поінфор­мо­ваність на­селен­ня з пи­тань діяль­ності в га­лузі охо­рони довкілля та са­мо­ор­ганізації гро­мади міста зад­ля її ста­лого роз­витку.

В рам­ках Про­ек­ту пла­нуєть­ся про­вес­ти за­ходи що­до ство­рен­ня спри­ят­ли­вого се­редо­вища та умов для зба­лан­со­вано­го соціаль­но-еко­номічно­го та еко­логічно­го роз­витку м. Ніко­поля та інвес­тицій­но-спри­ят­ли­вого кліма­ту для за­лучен­ня бізне­су до діяль­ності в га­лузі охо­рони довкілля.

Ро­бочою гру­пою що­до ре­алізації Про­ек­ту, чле­нами якої є: предс­тав­ни­ки Ви­конав­чо­го коміте­ту Ніко­поль­ської місь­кої ра­ди, ГО „Ніко­поль­ська Агенція регіональ­но­го роз­витку", зас­тупник на­чаль­ни­ка Кри­ворізь­ко­го регіональ­но­го відділу охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища Дер­жавно­го уп­равління охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища в Дніпро­пет­ровській об­ласті, гро­мадсь­ких ор­ганізацій м. Ніко­поля, ви­кона­но підго­товчі ро­боти з ре­алізації І ета­пу Про­ек­ту, а са­ме: роз­робка технічно­го зав­дання.

Ого­лоше­но про­веден­ня відкри­тих кон­курс­них торгів що­до виз­на­чен­ня ви­конав­ця на  ви­конан­ня робіт з про­веден­ня комп­лек­сної еко­логічної оцінки ста­ну нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища  та еко­логічно­го ауди­ту в м. Ніко­поль. Ба­жа­ючі прий­ня­ти участь мо­жуть оз­найоми­тись з де­таль­ною інфор­мацією на офіцій­но­му веб-сайті Ніко­поль­ської місь­кої ра­ди на яко­му розміщуєть­ся інфор­мація про про­веден­ня кон­курс­них торгів: http://por­tal.ni­kopol.net/ , в розділі „Но­вини" та на веб-сторінці „Еко­логія".

 

Цитата дня

Нельзя сказать, что воздух необходим для жизни: он - сама жизнь (Т.Фулляр)

Мы на карте

Фото дня

_20121029_2009861477.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada

Черкасский Игорь Борисович Председатель Государственной службы...