Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода

У місті Києві розпочинає роботу Міжнародний ювілейний екологічний форум „Довкілля для України", який знаменний ще тим, що 2013 рік оголошений Президентом України В.Ф. Януковичем роком спорту та екології.Дер­жавне уп­равління ОНПС в Дніпро­пет­ровській об­ласті


каб.

П.І.Б.

Відділи

Но­мер

внутр. тел.

Но­мер

місь­ко­го тел.

201

Ок­са­мит­ний

Олек­сандр Фе­доро­вич

На­чаль­ник уп­равління

10

46-43-16

201

По­горіла

Юлія Євгенівна

Прий­маль­ня

11

46-41-61

202

Івах­но
Ана­толій Юрійович

Пер­ший зас­тупник

на­чаль­ни­ка уп­равління

12

46-32-81

204

Стрілець
Рус­лан Олек­санд­ро­вич

Зас­тупник на­чаль­ни­ка уп­равління

40

46-22-81

203

Пет­ров

Ва­лерій Вікто­рович

Сек­тор пра­вово­го за­без­пе­чен­ня

13

46-24-36

205

Гар­ку­ша

Вікторія Ва­леріївна

Відділ кад­ро­вого та адміністра­тив­но-гос­по­дарсь­ко­го за­без­пе­чен­ня

21

46-41-61

203

Гаєва

Оль­га Во­лоди­мирівна

13

46-24-36

101

Кли­кав­ка

Ма­рина Ана­толіївна

Каглічен­ко

Іри­на Сергіївна

15

46-41-61

214

Кор­пач

Ро­ман Пет­ро­вич

48

46-41-61

106

Кулініч

Віталій Вікто­рович

Дніпро­пет­ровсь­кий регіональ­ний відділ охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища

17

377-34-19

103

Зе­ленсь­ка

Яна Олегівна

Бар­да­чен­ко

Оль­га Ми­колаївна

Со­рочан

Євгенія Олек­сандрівна

Бон­да­рен­ко

Олек­сандр Ана­толійович

Хлівна

Ка­тери­на Олек­сандрівна

Ко­валєрєнко

Аліна

Во­лоди­мирівна

22

44

46-41-71

 

 

 

 

Па­дал­ка

Сергій Гав­ри­лович

Хо­мен­ко

Світла­на Ва­силівна

м.Пав­лоград

(232) 4-17-38

Боль­шу­нов

Ва­дим Ва­лерійович

Охотніко­ва

Світла­на Андріївна

Сніжко

Вікторія Гри­горівна

Кри­ворізь­кий регіональ­ний відділ охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища

 

м. Кри­вий Ріг (24) 71-72-67;

 

Фе­доро­ва

Ан­желіка Пор­фиріївна

Кри­пине­вич

Дмит­ро Юрійович

Вар­ва­рова

Ка­тери­на Ми­колаївна

м. Ніко­поль (262) 2-31-80

104

Мо­нюк

Іри­на Ми­колаївна

Міщен­ко

Оль­га Ва­леріївна

Сек­тор бух­галтерсь­ко­го обліку та фінан­со­вої звітності

20

19

46-45-75

207

Мос­ковка

Іри­на Юріївна

Кли­мен­ко

Крістіна Ва­лен­тинівна

Сек­тор зв'язків з гро­мадськістю, взаємодії із ЗМІ та пла­нуван­ня ро­боти

38

46-60-76

307

Маль­це­ва

Оле­на Во­лоди­мирівна

Баш­ма­ков

Андрій Олек­санд­ро­вич

Мо­нюк

Іри­на Во­лоди­мирівна

Драпікіна

Люд­ми­ла Ана­толіївна

Відділ ат­мосфер­но­го повітря

 

26

377-27-60

306

Сур­ко­ва

Та­мара Олек­сандрівна

Гла­дир

Вікторія Ана­толіївна

25

46-41-61

304

Сівак

Ніна Ми­хайлівна

Кост­ро­миць­ка

Юлія Іванівна

В'юн

На­талія Петрівна

Ша­рай

Юлія Ана­толіївна

Палій

Юлія Юріївна

Вєтро­ва

Да­рина Вя­чес­лавівна

Відділ еко­логічної без­пе­ки

23

46-32-76

308

Дес­на

Олексій Ана­толійович

Відділ дер­жавної еко­логічної екс­пер­ти­зи та вод­них ре­сурсів

27

 

303

Гла­зова

Люд­ми­ла Олек­сандрівна

Ши­мановсь­ка

Оле­на Ана­толіївна

Ка­рет­ни­кова

Те­тяна Ва­леріївна

Бу­лен­ко

Юлія Во­лоди­мирівна

По­нома­рен­ко

Єли­заве­та Ігорівна

Луньова

Оль­га Во­лоди­мирівна

36

46-24-42

301-А

Гордієнко

Дмит­ро Сергійович

Відділ дер­жавно­го еко­логічно­го моніто­рин­гу, еко­номіки, за­повідної спра­ви та при­родо­охо­рон­них прог­рам

28

46-41-61

301

Сер­жанто­ва

Іри­на Бо­рисівна

Сер­дюк

На­талія Дмитрівна

50

51

46-32-61

302

Даніло­ва

Світла­на Во­лоди­мирівна

Бон­дар

Мар'яна Юріївна

33

46-41-61

Чер­го­вий

Вах­та

42

377-27-52


 

Цитата дня

Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит" (Ф. Энгельс)

Мы на карте

Фото дня

_20091009_1367587425.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada

Ищете комплект домофонов для частного дома?