Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Екологічні сайти
WEB - сторінка Наз­ва ор­ганізації
http://www.menr.gov.ua
Міністерс­тво еко­логії та при­род­них ре­сурсів Ук­раїни
http://www.mns.gov.ua
Міністерс­тво з пи­тань надз­ви­чай­них си­ту­ацій та у спра­вах за­хис­ту на­селен­ня від наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи
www.ecod­nepr.dp.ua
Дер­жуправління ОНПС в Дніпро­пет­ровській об­ласті
http://www.de­id­nepr.dp.ua
Дер­жавна еко­логічна інспекція у Дніпро­пет­ровській об­ласті
www.eco­rada.dp.ua
Гро­мадсь­ка ра­да ор­ганізацій при­родо­охо­рон­но­го спря­муван­ня при Дер­жавно­му уп­равлінні ОНПС в Дніпро­пет­ровській об­ласті
http://ukr­pry­roda.org
Ук­раїнсь­ке то­варист­во охо­рони при­роди
http://www.eco­le­ague.net
Все­ук­раїнсь­ка еко­логічна ліга
http://www.uoor.com.ua/ukr
Ук­раїнсь­ке то­варист­во мис­ливців і ри­балок
www.na­ture.dp.ua
Днеп­ро­пет­ровс­кая го­родс­кая ор­га­низа­ция Ук­ра­инс­ко­го об­щест­ва ох­ра­ны при­роды
www.con­servan­cy.ho.ua
Днеп­ро­пет­ровс­кая об­ласт­ная ор­га­низа­ция Ук­ра­инс­ко­го об­щест­ва ох­ра­ны при­роды
www.ecop­ra­vo.org.ua
Дніпро­пет­ровсь­ка об­ласна ор­ганізація Гро­мадсь­ко­го ру­ху Ук­раїни "За пра­во гро­мадян на еко­логічну без­пе­ку"
www.vi­neco.ucoz.org
Дер­жуправління ОНПС у Вінницькій об­ласті
www.eco­logy.vo­lyn.net
Дер­жуправління ОНПС у Во­линській об­ласті
http://eco­don.org.ua
Дер­жуправління ОНПС в До­нецькій об­ласті
www.donps.zhi­tomir.net
Дер­жуправління ОНПС в Жи­томирській об­ласті
http://www.eco­res.uzh.ukr­tel.net
Дер­жуправління ОНПС в За­кар­патській об­ласті
http://www.zdn.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в За­порізькій об­ласті (ОДА)
http://eco­logy.if.ua
Дер­жуправління ОНПС в Іва­но-Франківській об­ласті
www.eco-ki­ev.com.ua
Дер­жуправління ОНПС в Київській об­ласті
http://eco­lugansk.in.ua
Дер­жуправління ОНПС в Лу­ганській об­ласті
www.eko­logy.lviv.ua
Дер­жуправління ОНПС в Львівській об­ласті
www.du­ecomk.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Ми­колаївській об­ласті
http://eco­logy.odes­sa.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Одеській об­ласті
www.eco-pol­ta­va.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Пол­тавській об­ласті
www.eco­riv­ne.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Рівненській об­ласті
www.eco.su­my.ua
Дер­жуправління ОНПС в Сумській об­ласті
http://eco­ter­no­pil.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Тер­нопіль­ській об­ласті
www.eco­depart.khar­kov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Харківській об­ласті
www.eco­logy.ks.ua
Дер­жуправління ОНПС в Хер­сонській об­ласті
http://ecohm.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Хмель­ницькій об­ласті
http://www.eco-bu­kovi­na.com.ua
Дер­жуправління ОНПС в Чернівецькій об­ласті
http://eco23.gov.ua
Дер­жуправління ОНПС в Чернігівській об­ласті
http://www.ar­hus.cri­mea.ua
Рес­публікансь­кий комітет АР Крим охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища
http://pry­roda.in.ua
При­рода Ук­раїни
http://ze­life.ru
При­рода внут­ри. Эко­логия и че­ловек. Гло­баль­ные проб­ле­мы эко­логии
http://dnep­runnat.dp.ua
"Дніпро­пет­ровсь­кий об­ласний еко­лого-на­туралістич­ний центр дітей та учнівсь­кої мо­лоді"
http://www.eco­ac­cord.org
"Эко-Сог­ла­сие" - центр по проб­ле­мам ок­ру­жа­ющей сре­ды
http://www.eco­ac­cord.org/gre­en­pack-rus/
Зе­леный Па­кет
www.kks.ki­ev.ua КП "Київко­мун­сервіс"
http://www.be­lo­usen­ko.com/wr_Le­opold.htm
Кни­га"Ка­лен­дарь Пес­ча­ного графс­тва"
Очер­ки из­вест­но­го аме­риканс­ко­го эко­лога о жиз­ни при­роды, ее бо­гатс­тве и бед­ности зем­ли, о зем­ле как еди­ном, це­лост­ном ме­ханиз­ме, о мес­те че­лове­ка в слож­ной и хруп­кой сис­те­ме при­род­ных свя­зей.
http://www.rec.org
Регіональ­ний еко­логічний центр для Цент­раль­ної та Східної Євро­пи
http://eco­har­mo­ny.lviv.ua
Це сайт прог­ра­ми "Еко­гар­монія" на радіо "Люкс". Гран­то­давці – Регіональ­ний еко­логічний центр РЕЦ-Київ та Євро­пей­ська Комісія.
http://na­ture.org.ua Довідни­ковий сайт
http://www.ecop­ra­vo.ki­ev.ua
ЕкоП­ра­во – Київ
http://www.eco­le­ague.net
Бібліоте­ка Еколіги
http://www.nbuv.gov.ua
Бібліоте­ка Вер­надсь­ко­го
http://www.eco­et­hics.ru
Ки­евс­кий эко­лого-куль­тур­ный центр
http://www.eco­sys­te­ma.ru
Эко­логи­чес­кий центр «Эко­сис­те­ма»
http://uk­ra­inain­kogni­ta.org.ua
Ук­раїна інкогніто
www.eco-li­ve.com.ua
Еко­логія жит­тя
http://eko.por­tal.lviv.ua
Еко­логічний пор­тал Львівщи­ни
http://www.eco­news­tra­ining.net/in­dex.htm
Ос­ве­щение эко­логи­чес­ких проб­лем в Ин­терне­те
http://www.eco.nw.ru
Внеш­коль­ная эко­логия
http://www.epl.org.ua/
Еко­логія Пра­во Лю­дина
http://www.wmo.int
Всесвітня ме­те­оро­логічна ор­ганізація
http://www.eco.com.ua
Про­мис­ло­ва еко­логія
http://www.eko­mir.cri­mea.ua
Крымс­кая рес­публи­канс­кая ас­со­ци­ация "Эко­логия и Мир"
http://ecoc­lu­bua.com/
Екок­луб "Зе­лена хви­ля"
http://www.ze­lenysh­luz.na­rod.ru
Зе­лёный шлюз – пу­тево­дитель по эко­логи­чес­ким ре­сур­сам
http://pro­eco.vis­ti.net Pro­Eco Ук­ра­инс­кий эко­логи­чес­кий сер­вер
http://eco.ks.ua/eco_net.htm Зе­лений Інтер­нет. Центр еко­логічної інфор­мації м. Хер­сон
http://nat­ge­otv.com/ru/vi­de­os/sub­ject/gre­en
Ка­нал Na­ti­onal Ge­og­raphic/Ви­део
http://www.pri­roda.su
Эко­логия и ок­ру­жа­ющая сре­да
http://fa­cep­la.net/
Эко тех­но­логи­чес­кий жур­нал Fa­ceP­la.net
http://gre­en­word.ru/
Эко­логи­чес­кий блог
http://eco­kom.ru/
Эко­логи­чес­кий фо­рум
http://www.eco­logy­life.ru
Эко­логия ок­ру­жа­ющей сре­ды стран СНГ
http://www.ma­ma-86.org.ua
Жур­нал "Еко­Мама"
http://www.eco­label.org.ua
Все­ук­раїнсь­ка гро­мадсь­ка ор­ганізація "Жи­ва пла­нета"
http://www.ex.ua/vi­ew/3339
Ви­део "Эко­тех­но­логия (5 се­рий)"
http://tra­vel.org.ua/si­te.php?http://ekot­vua.ning.com
Пер­ший Все­ук­раїнсь­кий еко­логічний те­лека­нал
http://ecoc­lub.nsu.ru При­рода Юж­ной Си­бири
www.gre­en-flow.org.ua
Еко­логічний дай­джест
http://bei-hu­mor.blogs­pot.com Еко­логічний гу­мор
http://www.cle­ant.in­fo/
Ви­дан­ня про "зе­лений бізнес" та спосіб жит­тя
http://sop.org.ua
Служ­ба охо­рони при­роди
http://www.rav.com.ua
ООО "РАФ-ПЛЮС"
http://www.gre­en­pe­ace.org
Gre­en­pe­ace In­terna­ti­onal Ho­me
http://wwf.pan­da.org
World Wild Fond - Все­мир­ный фонд ди­кой при­роды
http://el­visti.com/eco­logy
Елект­ронні вісті/ руб­ри­ка "Еко­логія"
http://pro­eco.vis­ti.net/na­tura­list/in­dex.cgi
На­уко­во-по­пуляр­ний жур­нал "На­тураліст"
http://www.eco­life.ru
Об­щест­вен­ный эко­логи­чес­кий In­ternet-про­ект Eco­Life
http://di­kun.at.ua/
Сайт при­родо­охо­рон­ця Ва­дима Ма­нюка
http://eco­rezerv.ucoz.ua Еко­логічний рух мо­лоді Ук­раїни
http://www.eco­in­fo.com.ua Центр еко­логічної без­пе­ки спо­живачів
http://www.eco-ua.org Комітет еко­логічно­го по­рятун­ку Ук­раїни
http://www.zoz.ua Еко­логічні сум­ки
http://www.eco­in­dust­ry.ru Эко­логия про­из­водс­тва (На­уч­но-прак­ти­чес­кий пор­тал)
http://zhmak.in­fo/1151570904-ber­nar-ver­ber-raj-na-za­kaz.html
Бер­нар Вер­бер "Рай на за­каз. И по­весят они заг­рязня­ющих зем­лю ..." (кни­га)
http://www.eco­buro­ugcc.org.ua Бю­ро УГКЦ з пи­тань еко­логії
http://www.pri­roda.su/ Эко­логия и ок­ру­жа­ющая сре­да
http://www.eco­logy.md/ При­рода, эко­логия, эко­посе­ления
http://www.dae.org.ua Га­зета "Еко­тиж­день"
http://eco­wiki.ru Эко­логи­чес­кий про­ект
http://www.eco­cup.ru http://eco­cup.kz
Меж­ду­народ­ный фес­ти­валь эко­логич­но­го ки­но "Эко­чаш­ка"
http://www.fa­cep­la.net Еко­логічний про­ект
www.do­neco.org.ua До­нец­кий еко­логічний пор­тал
http://eco­forum.com.ua Эко­логи­чес­кий фо­рум Ук­ра­ины
http://ecoz­hizn.com Эко Жизнь Эко­логи­чес­кий блог
http://uks­tech.com Эко­логи­чес­кий пор­тал Кры­ма. Сис­те­мы очист­ки во­ды. Ох­ра­на.
http://eco­delo.org Эко­дело - эко­логи­чес­кие про­ек­ты и ор­га­низа­ции
http://www.he­alth.gov.ua Ме­дЭко­пор­тал
http://www.eco-ti­me.com.ua/ Эко-тайм
http://wwf.ru Все­мир­ный фонд ди­кой при­роды (WWF) - Рос­сия
http://www.izu­min­ki.com/ca­tego­ry/eko­logi­ya/ Ціка­вин­ки з еко­логії
http://экоп­рогресс.рф Жур­нал об эко­логии и пе­рера­бот­ке
www.eco­design.fi Эко­дизайн
http://www.gre­en­party.org.ua Сайт Партії Зе­лених Ук­раїни
http://to­day.vi­aduk.net Веб-сторінка га­зети "Се­год­ня", де за до­помо­гою па­раметрів по­шуку мож­на от­ри­мати пе­релік публікацій за сло­вом "еко­логія"
www.zer­ka­lo-ne­deli.com Веб-сторінка га­зети "Дзер­ка­ло тиж­ня", де за до­помо­гою па­раметрів по­шуку мож­на от­ри­мати пе­релік публікацій за сло­вом "еко­логія"
http://day.ki­ev.ua Веб-сторінка га­зети "День", де за до­помо­гою па­раметрів по­шуку мож­на от­ри­мати пе­релік публікацій за сло­вом "еко­логія"
www.ecorb.ru Эко­логи­чес­кий пор­тал рес­публи­ки Баш­ко­рос­тан
http://ani­mal­world.com.ua/ca­talog/eko­logi­ya/ Жи­вая Пла­нета
a href= http://ecodnepr.dp.ua/td
 

Цитата дня

Круговорот работы в природе: Сначала мы сотворили вокруг нас пустыню, а теперь учимся её орошать

Мы на карте

Фото дня

_20091009_1806173483.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada