Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Контакти

Для пош­то­вої ко­рес­понденції:

49010, м . Дніпро­пет­ровськ, вул. Ла­бора­тор­на, 69

Контактная


Контактная

На­чаль­ник

Дер­жавно­го уп­равління

 

Ок­са­мит­ний

Олек­сандр Фе­доро­вич

(0562) 46-41-61 (прий­маль­ня)
Контактная

Пер­ший зас­тупник

на­чаль­ни­ка

Дер­жавно­го уп­равління

 

Івах­но

Ана­толій Юрійович

(0562) 46-32-81
Контактная

Зас­тупник

на­чаль­ни­ка

Дер­жавно­го уп­равління

 

Стрілець

Рус­лан Олек­санд­ро­вич

 

 

(0562) 46-22-81

 


Завіду­вач сек­то­ру пра­вово­го за­без­пе­чен­ня

 

Пет­ров

Ва­лерій Вікто­рович

(0562) 46-24-36
Контактная

На­чаль­ник відділу кад­ро­вого та адміністра­тив­но-гос­по­дарсь­ко­го за­без­пе­чен­ня

 

Гар­ку­ша

Вікторія Ва­леріівна

(0562) 46-41-61

Го­лов­ний бух­галтер - завіду­вач сек­то­ру бух­галтерсь­ко­го обліку та фінан­со­вої звітності

 

Мо­нюк

Іри­на Ми­колаївна

(0562) 46-45-75

На­чаль­ник відділу еко­логічної без­пе­ки

 

Сівак

Ніна Ми­хайлівна

(0562) 46-32-76
Контактная

На­чаль­ник відділу ат­мосфер­но­го повітря

 

Маль­це­ва

Оле­на Во­лоди­мирівна

(056) 377-27-60
Контактная

На­чаль­ник відділу дер­жавної еко­логічної екс­пер­ти­зи та вод­них ре­сурсів

 

Дес­на

Олексій Ана­толійович

(056) 377-27-44
Контактная

На­чаль­ник відділу дер­жавно­го еко­логічно­го моніто­рин­гу, еко­номіки, за­повідної спра­ви та при­родо­охо­рон­них прог­рам


Гордієнко

Дмит­ро Сергійович

(0562) 46-41-61
Контактная

Завіду­вач сек­то­ру звязків з гро­мадськістю, взаємодії із ЗМІ та пла­нуван­ня ро­боти

 

Мос­ковка

Іри­на Юріївна

(0562) 46-60-76

Контактная

На­чаль­ник Дніпро­пет­ровсь­ко­го регіональ­но­го відділу охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища

 

Кулініч

Віталій Вікто­рович

(0562) 46-41-71

На­чаль­ник Кри­ворізь­ко­го регіональ­но­го відділу охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища


Боль­шу­нов

Ва­дим Ва­лерійович

(0564) 71-72-67
Контактная

Го­лова гро­мадсь­кої ра­ди

 

Єда­мен­ко

Сергій Во­лоди­миро­вич

(056) 374-22-97
E-ma­il: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 

Цитата дня

Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания истинного мира (надпись на пирамиде Хеопса)

Мы на карте

Фото дня

_20091009_1220120048.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada

Диплом - цена