Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Екологічний календар

ЕКО­ЛОГІЧНИЙ КА­ЛЕН­ДАР –
дні, що відзна­ча­ють­ся про­тягом ро­ку

 

11.01. – День за­повідників і національ­них парків

Впер­ше День за­повідників і національ­них парків по­чав відзна­чати­ся в 1997 році за ініціати­вою Цент­ру охо­рони ди­кої при­роди і Всесвітнього фон­ду ди­кої при­роди. 11 січня був об­ра­ний Днем за­повідників і національ­них парків в оз­на­мену­ван­ня річниці ут­во­рен­ня пер­шо­го дер­жавно­го за­повідни­ка Росії Бар­гузінско­го за­повідни­ка у 1916 році.


18-25.01. – Ве­ликий зи­мовий облік птахів

Зи­мовий облік птахів ча­сом на­зива­ють Різдвя­ним. Тра­диція обліку птахів на­роди­лася в 1990 р. у США, ко­ли ре­дак­тор орніто­логічно­го жур­на­лу Bird-Lo­re Френк Чеп­мен зап­ро­пону­вав но­вий спосіб про­веден­ня Різдвя­ного по­люван­ня — з бінок­лем в ру­ках замість зброї. За його зак­ли­ком впер­ше 26 лю­дей про­вели цей свят­ко­вий день ра­зом з пташ­ка­ми, спос­теріга­ючи та вив­ча­ючи їх, радіючи їх польоту та сво­боді. З цього ча­су «звич­ка» обліко­вува­ти птахів у Різдвяні дні ши­роко по­шири­лася на те­ренах США, Ка­нади, Ла­тинсь­кої Аме­рики, Ка­рибсь­ких і де­яких Ти­хо­океансь­ких ост­ровів. Сьогодні біль­ше ніж 50 тис. лю­дей обліко­ву­ють птахів.


29.01. – День мобілізації зу­силь про­ти заг­ро­зи ядер­ної вій­ни

День мобілізації зу­силь про­ти заг­ро­зи ядер­ної вій­ни свят­куєть­ся з 1985 р., з мо­мен­ту прий­нят­тя Делій­ської дек­ла­рації про прин­ци­пи віль­но­го від ядер­ної зброї та не­насиль­ниць­ко­го світу, в якій містить­ся зак­лик до при­пинен­ня гон­ки ядер­но­го озб­роєння, ско­рочен­ня та пос­ту­пової ліквідації ядер­них ар­се­налів і усу­нен­ня заг­ро­зи ядер­ної вій­ни. Дек­ла­рація бу­ла прий­ня­та на на­раді голів дер­жав і урядів Індії, Ар­генти­ни, Греції, Мек­си­ки, Тан­занії та Швеції.

02.02. – Всесвітній день вод­но-бо­лот­них угідь

Цього дня у 1971 році в Ірансь­ко­му місті Рам­cар підпи­сано Кон­венцію про вод­но-бо­лотні угіддя, що ма­ють міжна­род­не зна­чен­ня, го­лов­ним чи­ном, як се­редо­вища існу­ван­ня во­доп­лавних птахів (Рам­сарсь­ка кон­венція). В 1996 р. постій­ний комітет Кон­венції виб­рав 2 лю­того - річни­цю підпи­сан­ня Рам­сарсь­кої кон­венції - як да­ту свят­ку­ван­ня та про­голо­шен­ня Кон­венції про вод­но-бо­лотні угіддя на усій земній кулі. Свят­ку­ван­ня по­вин­но висвітли­ти важ­ливість вод­но-бо­лот­них угідь для лю­дей та пот­ре­бу їх ро­зум­но­го ви­корис­тання. Вод­но-бо­лотні угіддя є важ­ли­вими для збе­режен­ня біорізно­маніття. Цей день існує, зок­ре­ма, для то­го, щоб по­каза­ти, що вод­но-бо­лотні угіддя є доб­ре за­хище­ними.


19.02. – Всесвітній день китів і морсь­ких ссавців

Цей день вва­жаєть­ся днем за­хис­ту не ли­ше китів, але й усіх морсь­ких ссавців та інших жи­вих істот морів та оке­анів. Свят­куєть­ся з 1986 р., ко­ли після 200-річно­го ви­нищен­ня китів Міжна­род­на ки­това комісія (сторінка Комісії — www.iw­coffi­ce.org ) вве­ла за­боро­ну на ки­товий про­мисел і на торгівлю ки­товим м’ясом. Щорічно в цей день різно­манітні при­родо­охо­ронні гру­пи про­водять акції із за­хис­ту китів та інших морсь­ких ссавців. Час­то еко­логи об’єдну­ють­ся і прис­вя­чу­ють цей день за­хис­ту од­но­го унікаль­но­го ви­ду, яко­му заг­ро­жує не­без­пе­ка зник­нення. В Ук­раїні це свя­то мож­на наз­ва­ти днем за­хис­ту дельфінів, ад­же во­ни є єди­ними предс­тав­ни­ками морсь­ких ссавців, які меш­ка­ють у на­ших со­лоних во­дах. Раніше в Чор­но­му морі жив тю­лень-чер­нець, та вос­таннє його ба­чили 15 років то­му. У Чор­но­му й Азовсь­ко­му мо­рях є три ви­ди дельфінів: афаліни, біло­боч­ки й азов­ки. Ва­га найбіль­ших — афалін - до­сягає 300 кг , а "ма­ленькі" азов­ки не бу­ва­ють біль­ше 100 кг . Усі три ви­ди за­несе­но до Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни, а та­кож до Міжна­род­но­го Чер­во­ного спис­ку.

 

27 лю­того - 14 квітня - Ве­ликопісна ініціати­ва "Від еко­логії душі - до еко­логії довкілля"

Кож­но­го ро­ку, в часі Ве­лико­го пос­ту, Церк­ва зап­ро­шує до пе­ре­ос­мислен­ня сво­го жит­тя в кон­тексті Пас­халь­ної події. Суть пос­ту по­лягає не прос­то у стри­маності в їжі, але, на­сам­пе­ред, у відмові від всього зай­во­го, що пе­реш­коджає спілку­ван­ню з Бо­гом. Ме­та пос­ту - очи­щен­ня від гріхів та на­вер­нення до Бо­га.

Спектр гріхів сього­ден­ня є ду­же ши­роким. Од­нак, од­ним із найбільш заг­розли­вих є так зва­ний еко­логічний гріх, який Церк­ва за­рахо­вує до ка­тегорії гріхів най­ви­щої важ­кості, а са­ме - до "соціаль­них гріхів, які кри­чать до не­ба". Цей гріх руй­нує прек­расне Бо­же створіння - при­роду, а вод­но­час заг­ро­жує здо­ров'ю та жит­тю лю­дей, які про­жива­ють у заб­рудне­ному довкіллі. В да­ному кон­тексті Ве­ликий піст є для нас доб­рою на­годою, щоб зас­та­нови­тися та зро­бити ге­нераль­ну ревізію сво­го жит­тя, а зок­ре­ма його впли­ву на при­род­не довкілля. Для цілісно­го на­вер­нення лю­дини не­обхідною є та­кож еко­логічна скла­дова. Що це оз­на­чає? На­сам­пе­ред потрібно усвідо­мити, що відповідаль­на по­ведінка сто­сов­но при­род­но­го довкілля є невід'ємною скла­довою хрис­ти­янсь­кої віри в Бо­га Твор­ця. Дру­гим кро­ком має ста­ти свідчен­ня віри у пов­сякденні на­шого жит­тя, з-поміж іншо­го, та­кож і в еко­логічно­му вимірі. Як­що на­ша по­ведінка на­носить шко­ду при­род­но­му довкіллю, то не­обхідним є відповідне на­вер­нення, зміна по­ведінки на кра­ще та, як­що мож­ли­во, вип­равлен­ня зав­да­ної довкіллю шко­ди.

14.03. – Всесвітній день дій про­ти гре­бель, на за­хист Річок, Во­ди й Жит­тя

Міжна­род­ний день дій про­ти гре­бель на­голо­шуєть­ся за ініціати­вою гро­мадсь­кої ор­ганізації «Міжна­род­на ме­режа річок» (США). "За річки, во­ду і жит­тя" - девіз цього дня. У бе­резні 1997 ро­ку в Бра­зилії, в місті Курітіба, відбу­лася Пер­ша міжна­род­на кон­фе­ренція про­ти будівницт­ва круп­них гре­бель, яка вста­нови­ла щорік 14 бе­рез­ня відзна­чати день бо­роть­би з греб­ля­ми в за­хист Річок, Во­ди і Жит­тя. Кон­фе­ренція приз­ва­ла всі дії про­води­ти під гас­лом: "Хай во­да не­се жит­тя, а не смерть!" і приз­ва­ла уря­ди, міжна­родні агентства і інвес­торів вста­нови­ти мо­раторій на будівницт­во круп­них гре­бель, по­ки не бу­де ви­роб­ле­на міжна­род­на не­залеж­на екс­пер­ти­за про­ектів їх зве­ден­ня, а та­кож ком­пенсо­ваний зби­ток лю­дям і при­роді.


21.03. – Всесвітній день лісів

День лісу відзна­чає вне­сок лісів та лісо­вого гос­по­дарс­тва у жит­тя суспіль­ства. Що­року в цей день фахівці з усього світу об­го­ворю­ють ко­ристь лісу, то­варів та пос­луг, от­ри­маних з лісу; лю­ди мо­жуть дізна­тися про ста­ле уп­равління ліса­ми, не­вис­нажли­ве ви­корис­тання лісо­вих ре­сурсів (без зав­дання шко­ди лісо­вим еко­сис­те­мам) з ме­тою їх збе­режен­ня для май­бутніх по­колінь. Тра­дицію свят­ку­ван­ня Дня лісу бу­ло за­почат­ко­вано у 1971 році під час за­галь­них зборів Євро­пей­ської кон­фе­дерації сіль­сько­го гос­по­дарс­тва, ме­тою яких бу­ло об­го­ворен­ня важ­ли­вості вміння ціну­вати зна­чен­ня влас­них лісо­вих ре­сурсів. Так і за­роди­лася ідея про­голо­шен­ня Всесвітнього дня лісівницт­ва, яка од­ра­зу ж бу­ла підтри­мана Ор­ганізацією ООН з пи­тань про­доволь­ства та сіль­сько­го гос­по­дарс­тва. Євро­пей­ська кон­фе­дерація сіль­сько­го гос­по­дарс­тва заз­на­чила, що Всесвітній день лісівницт­ва потрібно ви­корис­то­вува­ти для роз­повсюд­ження інфор­мації що­до всіх ас­пектів ба­гатс­тва лісу, предс­тав­ле­них з трьох то­чок зо­ру: ви­роб­ницт­во, за­хист та віднов­лення.
Відтоді ба­гато країн, у то­му числі й Ук­раїна, пе­рей­ня­ли цю прак­ти­ку.


22.03. – Всесвітній день во­ди (Всесвітній день охо­рони вод­них ре­сурсів)

Всесвітній день во­ди бе­ре свій по­чаток від Кон­фе­ренції з довкілля та роз­витку, що ма­ла місце у 1992 р. в Ріо-де-Жа­ней­ро. Ос­новною при­чиною свят­ку­ван­ня цього дня є швид­ке змен­шення за­пасів пит­ної во­ди. Ге­нераль­на асамб­лея ООН ого­лоси­ла 22 бе­рез­ня Всесвітнім днем вод­них ре­сурсів (ре­золюція 47/193 від 22 груд­ня 1992 ро­ку). Ме­тою про­веден­ня цього Дня є підви­щен­ня рівня обізна­ності про зна­чен­ня і важ­ливість во­ди для про­дов­ження жит­тя на Землі, а та­кож про те, як раціональ­не ви­корис­тання вод­них ре­сурсів сприяє підви­щен­ню рівня еко­номіки і соціаль­но­го доб­ро­буту.

Що­року, 22 бе­рез­ня ООН приз­на­чає конк­рет­ний підрозділ влас­ної ор­ганізації, який конт­ро­люва­тиме дот­ри­ман­ня пра­вил про­веден­ня Всесвітнього дня во­ди. Щорік цього дня піднімаєть­ся но­ва проб­ле­ма, пов'яза­на із заб­руднен­ням вод­них ре­сурсів на пла­неті і зву­чить зак­лик до її рішен­ня. Але ос­новні цілі про­веден­ня свя­та за­лиша­ють­ся незмінни­ми.

01.04. – Міжна­род­ний день птахів

Уже на по­чат­ку ХХ століття вчені би­ли на спо­лох че­рез зник­нення де­яких видів пер­на­тих. Відтак що­року в рам­ках прог­ра­ми ЮНЕС­КО "Лю­дина і біос­фе­ра" про­водять низ­ку за­ходів для за­хис­ту птаст­ва, ад­же як­що ще до се­реди­ни ми­нуло­го століття найбіль­шою бідою бу­ло по­люван­ня та не­конт­рольова­на торгівля, то нині пта­хи страж­да­ють від аб­со­лют­но мир­но­го впли­ву лю­дини на довкілля, нап­риклад, ви­киди підприємств в ат­мосфе­ру.

День птахів - це не ли­ше річни­ця Кон­венції, але й час по­вер­нення пер­на­тих до­дому. За тра­дицією в цей час са­ме на­весні в очіку­ванні пер­на­тих розвішу­ють­ся шпаківні, дуп­лянки та інші «пта­шині бу­диноч­ки». По­вер­нення птахів свят­ку­вало­ся, та­кож, як прихід вес­ни. За зви­чаєм цього дня пек­ли "жай­во­рон­ки" з тіста і співа­ли особ­ливі свят­кові пісні. По­ряд з тим, Міжна­род­на ор­ганізація по за­хис­ту ди­ких птахів щорічно про­водить нап­рикінці ве­рес­ня осінні Дні спос­те­режень птахів, ме­тою яких є за­лучен­ня гро­мадсь­кості до проб­лем за­хис­ту пер­на­тих.


07.04. – День охо­рони здо­ров’я

Всесвітня ор­ганізація охо­рони здо­ров’я бу­ла ор­ганізо­вана в цей день. У зв’яз­ку із постій­ною зміною довкілля що­раз ак­ту­альнішим стає пи­тан­ня охо­рони здо­ров’я. Цей день про­голо­шений ООН для то­го, щоб більшість країн звер­ну­ла особ­ли­ву ува­гу на різно­манітні ас­пекти охо­рони здо­ров’я.


15.04. – День еко­логічних знань

Важ­ли­ве зав­дання дня – інфор­мо­ваність гро­мадсь­кості про стан справ у сфері еко­логічної без­пе­ки, дот­ри­ман­ня місце­вими суб’єкта­ми чин­но­го при­родо­охо­рон­но­го за­коно­давс­тва. День відзна­чаєть­ся шля­хом ор­ганізації та про­веден­ня кон­фе­ренцій і семінарів, круг­лих столів, прис­вя­чених пи­тан­ням еко­логії.

З ог­ля­ду на те, що май­бутнє на­лежить підрос­та­ючо­му по­колінню, його вмінню оціню­вати си­ту­ацію, адек­ватно ре­агу­вати на зміни і вирішу­вати проб­ле­ми, пов’язані з ви­живан­ням пла­нети, все важ­ливішим стає фор­му­ван­ня еко­логічної по­ведінки лю­дини, яка ба­зуєть­ся на но­вому еко­логічно­му мис­ленні.


Тре­тя су­бота квітня – Все­ук­раїнсь­кий день довкілля

Відзна­чаєть­ся в Ук­раїні що­року, по­чина­ючи з 1999 р. Вста­нов­ле­ний Ука­зом Пре­зиден­та Ук­раїни "Про День довкілля" на підтрим­ку ініціати­ви Міністерс­тва охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища та ядер­ної без­пе­ки Ук­раїни і гро­мадсь­ких при­родо­охо­рон­них ор­ганізацій з ме­тою роз­витку діяль­ності, за­почат­ко­ваної Все­ук­раїнсь­кою акцією "Де­рево Жит­тя" та інши­ми гро­мадсь­ки­ми ініціати­вами.


3-4 тиж­день квітня – "Марш парків"

Щорічна міжна­род­на еко­логічна акція на підтрим­ку за­повідної спра­ви Марш парків свят­куєть­ся з 1995 р. за ініціати­вою Цент­ру охо­рони ди­кої при­роди (ЦОДП, ад­ре­са web-сторінки цент­ру — www.bi­odi­ver­si­ty.ru ) в Росії, Ук­раїні, Біло­русії, Вірменії та дер­жа­вах Цент­раль­ної Азії щорічно. Марш парків - міжна­род­на акція гро­мадсь­кої підтрим­ки особ­ли­во охо­роню­ваних при­род­них те­риторій. Під час "Мар­шу парків" відбу­ва­ють­ся круглі сто­ли, кон­церти, фес­ти­валі, кон­фе­ренції, екс­курсії то­що. Марші парків спри­яють за­лучен­ню національ­но­го бізне­су до при­родо­охо­рон­ної бла­годій­ної діяль­ності. Спеціаль­но роз­роблені за­ходи про­паган­ди та за­охо­чен­ня.


22.04. – Міжна­род­ний день Землі

Впер­ше  День Землі був відзна­чений у 1970 і з то­го ча­су про­водить­ся щорічно 22 квітня. Це свя­то чис­тої Во­ди, Землі  і Повітря. Свя­то, яке має на меті об’єдна­ти лю­дей пла­нети що­до за­хис­ту нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища, при­вер­ну­ти ува­гу лю­дей до проб­лем еко­логії на­шої пла­нети. Цей день – на­гаду­ван­ня про еко­логічні ка­таст­ро­фи, день, ко­ли кож­на лю­дина має мож­ливість за­мис­ли­тися над тим, що во­на мо­же зро­бити для вирішен­ня еко­логічних проб­лем.  Ціка­ва  історія по­ход­ження цього свя­та. Во­на пов’яза­на з ім’ям Джо­на  Мор­то­на – адміністра­тора шта­ту Неб­раска, роз­та­шова­ного на півночі аме­рикансь­ко­го кон­ти­нен­ту, який нап­рикінці 19 сторіччя, пе­реїхав­ши до цього шта­ту, звер­нув ува­гу на факт, що по­оди­нокі де­рева пус­тель­ної те­риторії прерії шта­ту ви­рубу­вали­ся для будівницт­ва жит­ло­вих бу­динків та їх опа­лен­ня. Джон Мор­тон зап­ро­пону­вав про­веден­ня дня, прис­вя­чено­го бла­го­уст­рою, із за­охо­чен­ням при­зами тих, хто по­садить найбіль­ше де­рев. Успіх пер­шої акції, що відбу­лася у 1970 році цього дня у США, на­дих­нув ор­ганіза­торів на про­веден­ня «Тиж­ня Землі», як щорічних за­ходів з бла­го­уст­рою те­риторій. Ініціати­ва от­ри­мала підтрим­ку на­селен­ня та на­була по­пуляр­ності.


24.04. – Всесвітній день за­хис­ту ла­бора­тор­них тва­рин

На по­чат­ку жовт­ня еко­логічна гро­мадськість світу відзна­чає Всесвітній день за­хис­ту тва­рин, який прий­ня­то відміча­ти у день смерті Свя­того Фран­циска – ве­лико­го свя­того, який вва­жав­ся зас­тупни­ком та пок­ро­вите­лем без­за­хис­них, у то­му числі тва­рин.

Рішен­ня про щорічне свят­ку­ван­ня та­кого дня бу­ло прий­ня­те ще у 1931 році учас­ни­ками Міжна­род­но­го конг­ре­су при­хиль­ників ру­ху з за­хис­ту при­роди, який про­ходив у Італії. Це рішен­ня підтри­мали ор­ганізації, ство­рені з ме­тою за­хис­ту тва­рин в різних країнах світу.

З то­го ча­су міжна­род­ною спіль­но­тою ба­гато зроб­ле­но в га­лузі підви­щен­ня суспіль­ної свідо­мості та ак­тивності гро­мадян що­до за­хис­ту тва­рин та гу­ман­но­го став­лення до них. На сьогодні у світі діє цілий ряд міжна­род­них при­родо­охо­рон­них кон­венцій і угод світо­вого, євро­пей­сько­го, регіональ­но­го та міждер­жавно­го рівнів, які є чин­ни­ми й для Ук­раїни.


26.04. – День Чор­но­биль­ської тра­гедії

26 квітня 1986 ро­ку Ук­раїна  пе­режи­ла най­крупнішу  тех­но­ген­ну аварію в світі на Чор­но­биль­ській АЕС , яка ста­ла сим­во­лом найбіль­шої в історії людс­тва тех­но­ген­ної ка­таст­ро­фи. На чет­верто­му енер­гоблоці станції про­лунав страш­ний ви­бух. Се­ред усіх тра­гедій, які пе­режи­ло людс­тво, Чор­но­биль­ська ка­таст­ро­фа не має ана­логів за масш­та­бами ру­кот­ворно­го заб­руднен­ня еко­логічної сфе­ри, не­гатив­но­го впли­ву на здо­ров’я, психіку лю­дей, їх соціальні, еко­номічні і по­бутові умо­ви жит­тя. З цього ча­су цей день  пе­рет­во­рив­ся в День скор­бо­ти за  жерт­ва­ми Чор­но­биль­ської  тра­гедії та день пе­рес­то­роги  що­до відповідаль­но­го ви­корис­тання мир­но­го ато­му.

03.05. – День Сон­ця

Щоб при­вер­ну­ти ува­гу до мож­ли­вос­тей ви­корис­тання по­нов­лю­ваних дже­рел енергії євро­пей­ське відділен­ня Міжна­род­но­го суспіль­ства со­няч­ної енергії, по­чина­ючи з 1994 р., на доб­ровільній ос­нові ор­ганізо­вує щорічний День Сон­ця. Ен­тузіас­ти й про­фесіона­ли, гро­мадські ор­ганізації й фірми по всій Європі ор­ганізу­ють різно­го ро­ду за­ходу, пов'язані з де­монс­трацією мож­ли­вос­тей со­няч­ної енер­ге­тики. Такі за­ходи містять у собі: дні відкри­тих две­рей со­няч­них і енер­го­еф­фектив­них бу­динків як екс­пе­римен­таль­них, так і час­ток, що доз­во­ляє пе­реко­нати­ся в ре­аль­ності й ко­рис­ності здій­сне­них і здій­сню­ваних про­ектів; дні відкри­тих две­рей дослідниць­ких і про­ект­них інсти­тутів, що доз­во­ляє ши­рокій гро­мадсь­кості поз­найоми­тися з новітніми до­сяг­нення­ми з пер­ших рук; кон­курси, зма­ган­ня, пробіги со­няч­них ав­то­мобілів, елект­ро­мобілів; вис­тавки й зустрічі із гро­мадськістю в місь­ких і тор­го­вих цент­рах, зе­лених зо­нах і інших гро­мадсь­ких місцях то­що.


12.05. – Свя­то еко­логічної освіти

Еко­логічна освіта бу­ла ви­суну­та ЮНЕС­КО і Прог­ра­мою ООН з охо­рони довкілля в роз­ряд ос­новних за­собів гар­монізації взаємодії лю­дини і при­роди. Сток­голь­мсь­ка кон­фе­ренція з охо­рони довкілля в 1972 році прий­ня­ла ре­комен­дацію про ство­рен­ня міжна­род­ної прог­ра­ми за освітою в об­ласті довкілля. В цілях ви­живан­ня не­обхідне пе­ре­ос­мислен­ня са­мої суті взаємин лю­дини, суспіль­ства і при­роди на ос­нові но­вих підходів і ідей. Прак­тична ре­алізація ідей стій­ко­го роз­витку пов'яза­на із зміною сте­ре­оти­пу куль­ту­ри взаємин лю­дини і при­роди. По виз­нанню вітчиз­ня­ної і світо­вої гро­мадсь­кості цент­раль­ним чин­ни­ком у вирішенні проб­лем взаємин "Лю­дина - Суспіль­ство - При­рода" стає еко­логічна освіта. Еко­логічна освіта і в світі, і в Ук­раїні вва­жаєть­ся сьогодні пріори­тет­ним нап­ря­мом нав­чання і ви­хован­ня за­галь­но­освітніх шкіл, що вчать­ся. Кон­фе­ренція ООН в Ріо-де-Жа­ней­ро в 1992 році, що об­го­ворю­вала проб­ле­ми довкілля і роз­витку освіти, в своїх до­кумен­тах і рішен­нях та­кож підкрес­ли­ла ве­личез­не зна­чен­ня еко­логічної освіти в ре­алізації стра­тегії ви­живан­ня і стій­ко­го роз­витку людс­тва. Ви­щою і кінце­вою ме­тою еко­логічної освіти (ЕО) і ви­хован­ня вва­жаєть­ся фор­му­ван­ня екс­цен­трич­но­го ти­па еко­логічної свідо­мості, оскіль­ки ли­ше свідомість виз­на­чає по­ведінкові ре­акції лю­дини, його вчин­ки, що ви­ража­ють­ся в еко­логічній куль­турі.


14-15.05. – Всесвітній День мігру­ючих птахів

Всесвітній день пе­релітних птахів був ініційова­ний Уго­дою про збе­режен­ня аф­ро-євразій­ських мігру­ючих вод­но-бо­лот­них птахів (AEWA) у співробітництві з Кон­венцією про збе­режен­ня мігру­ючих видів ди­ких тва­рин (CMS) у 2006 році як гло­баль­на інфор­мацій­но-освітня кам­панія, нап­равле­на на ут­во­рен­ня спри­ят­ли­вих умов для збе­режен­ня пе­релітних птахів і їх се­реди існу­ван­ня у всьому світі.

Близь­ко 5 міліардів птахів мігру­ють з Євро­пи до Азії та Аф­ри­ки. Ко­жен рік во­ни зби­ра­ють­ся у зграї та до­ла­ють ти­сячі кіло­метрів для то­го, щоб пе­рече­кати зи­му у більш теп­ло­му та спри­ят­ли­вому кліматі. Хо­ча час­ти­на птахів не вит­ри­мує дов­готри­валих пе­рельотів і ги­не, більшість ви­живає, і міграції доз­во­ля­ють пе­релітним пта­хам збе­рег­ти свій вид. Під час пе­рельоту пта­хи от­ри­му­ють ба­гато інфор­мації з нав­ко­лишнього се­редо­вища. За до­помо­гою спеціаль­но­го ре­цеп­то­ра, роз­та­шова­ного од­ра­зу за дзьобом, во­ни улов­лю­ють зміни магнітно­го по­ля землі та слідку­ють за сон­цем і зірка­ми, що доз­во­ляє виз­на­чити своє місцез­на­ход­ження та об­ра­ти пра­виль­ний нап­рям.


15.05. – Міжна­род­ний день кліма­ту

Свят­куєть­ся у зв'яз­ку з ого­лошен­ням ме­те­оро­лога­ми не­обхідності за­хис­ту кліма­ту як ре­сур­су для доб­ро­буту нинішніх та прий­дешніх по­колінь, ад­же клімат, по­года, при­родні ка­таклізми суттєво впли­ва­ють на про­доволь­чу, життєву, май­но­ву без­пе­ку, на водні ре­сур­си, відпо­чинок та зба­лан­со­ваний роз­ви­ток усіх дер­жав без ви­нят­ку.


22.05. – Міжна­род­ний день біологічно­го різно­маніття

20 груд­ня 2000 р. Ге­нераль­на Асамб­лея ООН ого­лоси­ла 22 трав­ня Міжна­род­ним днем біологічно­го різно­маніття. В цей день бу­ла прий­ня­та Кон­венція про біологічне різно­маніття. Раніше цей День відзна­чав­ся 29 груд­ня, але у 2000 р. Кон­фе­ренція учас­ників Кон­венції ре­комен­ду­вала зміни­ти да­ту для то­го, щоб при­вер­ну­ти біль­ше ува­ги до цього за­ходу. Щорічне свят­ку­ван­ня Міжна­род­но­го дня біологічно­го різно­маніття – прек­расна на­года ще раз зга­дати про не­обхідність охо­рони ди­кої при­роди та ство­рен­ня рек­ре­ацій­но­го фон­ду, усвідо­мити відповідальність за збе­режен­ня й віднов­лення зе­лених на­сад­жень пла­нети.


24.05. – Євро­пей­ський день парків

Євро­пей­ський День Парків ор­ганізо­вано Фе­дерацією ЄВРО­ПАРК – це євро­пей­ська ор­ганізація, яка об'єднує при­родні те­риторії, що охо­роня­ють­ся, в трид­ця­ти шес­ти євро­пей­ських країнах. Про­веде­ний впер­ше в 1999 році, цей день те­пер свят­куєть­ся щорік по всій Європі 24 трав­ня. Да­та свят­ку­ван­ня бу­ла виб­ра­на не ви­пад­ко­во – са­ме 24 трав­ня 1909 ро­ку в Швеції був ство­рений пер­ший з дев'яти Євро­пей­ських Національ­них Парків.

Сьогодні Євро­пей­ський день парків сим­волізує міжна­род­ну солідарність те­риторій, що охо­роня­ють­ся. Цього дня про­водять­ся ба­гато­чисельні за­ходи на те­риторії і дов­ко­ла за­повідників, прис­вя­чених свят­ку­ван­ню при­род­ної кра­си Євро­пи і її куль­тур­но­го над­бання, ви­сува­ючи на пер­ший план їх за­хист, як в да­ний час, так і в май­бутньому.

05.06. – Всесвітній день охо­рони нав­ко­лишнього се­редо­вища

15 груд­ня 1972 р. Ге­нераль­на Асамб­лея ООН про­голо­сила 5 черв­ня Всесвітнім днем нав­ко­лишнього се­редо­вища, який про­водить­ся з ме­тою пог­либлен­ня суспіль­но­го усвідом­лення не­обхідності зберіга­ти і пок­ра­щува­ти довкілля. Об­рання цієї да­ти обґрун­то­вано тим, що са­ме в цей день відкри­лася Кон­фе­ренція ООН із проб­лем нав­ко­лишнього се­редо­вища (Сток­гольм, 1972), за ре­зуль­та­тами якої ство­рено Прог­ра­му ООН з нав­ко­лишнього се­редо­вища (ЮНЕП). У 2000 р. в цей день роз­по­чато прог­ра­му ООН "Ти­сячоліття довкілля - прис­ту­пити до дій". Прог­ра­ма є ще од­ним на­гаду­ван­ням людс­тву про його роль в охо­роні довкілля.


08.06. – Всесвітній день оке­анів

У найбіль­шо­му місті Бра­зилії Ріо-де-Жа­ней­ро в 1992 році відбув­ся Міжна­род­ний саміт, на яко­му ух­ва­лили рішен­ня про зас­ну­ван­ня  дня, прис­вя­чено­му Світо­вому оке­ану. З цього ча­су свя­то відзна­чаєть­ся всіма, хто має навіть найвідда­леніше відно­шен­ня до Світо­вого оке­ану. У цей день співробітни­ки ба­гатьох зо­опарків, ак­варіумів, дельфінаріїв ко­ор­ди­ну­ють свої зу­сил­ля, щоб бо­роти­ся за збе­режен­ня біорізно­маніття меш­канців морсь­ких гли­бин і стабіль­ну еко­логічну обс­та­нов­ку. Свят­ку­ють його не тіль­ки лю­ди, чиї про­фесії пов'язані з оке­аном і його меш­канця­ми, а й ті, ко­му прос­то не бай­ду­жий еко­логічний стан вод­ної обо­лон­ки на­шої пла­нети. У 2008 році Ге­нераль­на Асамб­лея Ор­ганізації Об'єдна­них Націй ух­ва­лила, по­чина­ючи з 2009 відзна­чати свя­то офіцій­но.


17.06. – Всесвітній день бо­роть­би з опус­те­люван­ням та за­суха­ми

Ге­нераль­на Асамб­лея про­голо­сила 17 черв­ня «Всесвітнім днем бо­роть­би з опус­те­люван­ням і за­сухою» в 1995 році у зв’яз­ку з річни­цею з дня прий­нят­тя Кон­венції Ор­ганізації Об’єдна­них Націй по бо­ротьбі з опус­те­люван­ням 17 черв­ня 1994. Дер­жа­вам про­пону­вало­ся прис­вя­чува­ти Всесвітній день підви­щен­ню інфор­мо­ваності про не­обхідність міжна­род­ної співпраці в бо­ротьбі з опус­те­люван­ням і наслідка­ми за­сухи та про хід здій­снен­ня Кон­венції по бо­ротьбі з опус­те­люван­ням.

Опус­те­люван­ня - це один з найбільш три­вож­них світо­вих про­цесів дег­ра­дації нав­ко­лишнього се­редо­вища. Во­но заг­ро­жує здо­ров’ю та дже­релам за­собів для співісну­ван­ня біль­ше 1 млрд. лю­дей. Що­року опус­те­люван­ня і по­суха приз­во­дять до втрат сіль­сько­гос­по­дарсь­кої про­дукції орієнтов­но на су­му в 42 млрд. дол США.


30.06. – День ство­рен­ня національ­ної служ­би ка­ран­ти­ну рос­лин Ук­раїни

Ук­раїна од­на із пер­ших країн СНД, в якій бу­ло прий­ня­то За­кон "Про ка­ран­тин рос­лин". Офіцій­ною да­тою ство­рен­ня національ­ної служ­би ка­ран­ти­ну рос­лин Ук­раїни слід вва­жати 30 черв­ня 1993 ро­ку.

Дер­жавна інспекція з ка­ран­ти­ну рос­лин по Дніпро­пет­ровській об­ласті бу­ла ство­рена у лю­тому 1932 ро­ку. Відповідно до статті 6 За­кону Ук­раїни «Про ка­ран­тин рос­лин», ос­новни­ми зав­дання­ми інспекції є: охо­рона те­риторії об­ласті від за­несен­ня ре­гульова­них шкідли­вих ор­ганізмів; ви­яв­лення, ло­калізація і ліквідація ре­гульова­них шкідли­вих ор­ганізмів; за­побіган­ня про­ник­ненню ре­гульова­них шкідли­вих ор­ганізмів у зо­ни, вільні від та­ких ре­гульова­них шкідли­вих ор­ганізмів на те­риторії об­ласті; здій­снен­ня дер­жавно­го конт­ро­лю за дот­ри­ман­ням ка­ран­тинно­го ре­жиму і про­веден­ням за­ходів з ка­ран­ти­ну рос­лин при ви­рощу­ванні, за­готівлі, ви­везенні, вве­зенні, транс­пор­ту­ванні, зберіганні, пе­реробці, ре­алізації та ви­корис­танні об'єктів ре­гулю­ван­ня; реєстрація осіб, які здій­сню­ють гос­по­дарсь­ку діяльність, пов'яза­ну з ви­роб­ницт­вом та обігом об'єктів ре­гулю­ван­ня.

0 4.07. – Міжна­род­ний день дельфінів – по­лоне­них

З ог­ля­ду на існу­ван­ня по всьому світу дельфінаріїв, ця да­та є дій­сно ак­ту­аль­ною для дельфінів і біорізно­маніття. На жаль, до цієї не вель­ми приємної да­ти приєднуєть­ся і Ук­раїна. Ад­же ли­ше в 2009 році на те­риторії су­хопут­ної час­ти­ни Ук­раїни бу­ло відкри­то шість дельфінаріїв. Не ка­жучи вже про дельфінарії на уз­бе­режжі Чор­но­го і Азовсь­ко­го морів, які, тим не менш, не завж­ди відповіда­ють біологічним пот­ре­бам дельфінів.

Дельфінів в дельфінаріях з аб­со­лют­ною впев­неністю мож­на наз­ва­ти по­лоне­ними. Ад­же ці дельфіни спеціаль­но чи ви­пад­ко­во (під час ловлі ри­би) ви­лов­лені бра­коньєра­ми, а, от­же, роз­лу­чені зі своїми ста­ями і ро­дина­ми. А дельфіни - це ви­соко­ор­ганізо­вані морські ссавці з влас­ною мо­вою, які гру­пу­ють­ся у стаї і ма­ють ро­дини. По­ране­ного дельфіна стая ніко­ли не ки­не в морі, існу­ють дельфініхи-аку­шер­ки, та навіть предс­тав­ників інших видів дельфіни час­то ря­ту­ють, ви­нося­чи на бе­рег. У бра­коньєрсь­ких сітях час­ти­на дельфінів ги­не, час­ти­на ріже плавці, че­рез пот­раплян­ня во­ди до ди­халь­но­го кла­пану по­чинаєть­ся пнев­монія, дельфін відчу­ває шок.


0 7.07. – День працівни­ка при­род­но-за­повідної спра­ви

Вра­хову­ючи ва­гомий вне­сок працівників при­род­но-за­повідної спра­ви у збе­режен­ня та віднов­лення біологічно­го і ланд­шаф­тно­го різно­маніття, роз­ви­ток те­риторій та об'єктів при­род­но-за­повідно­го фон­ду Ук­раїни, Пре­зидент 18 серп­ня 2009 ро­ку пос­та­новив ус­та­нови­ти в Ук­раїні про­фесій­не свя­то - День працівни­ка при­род­но-за­повідної спра­ви, та відзна­чати його щорічно 7 лип­ня.


11.07. – лип­ня Всесвітній день на­родо­насе­лен­ня

У 1989 році Ра­да ке­ру­ючих Прог­ра­ми роз­витку ООН (ПРО­ОН) ре­комен­ду­вала відзна­чати 11 лип­ня як Всесвітній день на­родо­насе­лен­ня. Ве­дучи відлік від 11 лип­ня 1987 р., ко­ли чи­сельність на­селен­ня світу пе­рет­ну­ла поз­начку 5 мільярдів меш­канців, цей День має на меті за­гост­ри­ти ува­гу на невідклад­ності та важ­ли­вості пи­тань, пов'яза­них з на­родо­насе­лен­ням, зок­ре­ма, в кон­тексті планів і прог­рам за­галь­но­го роз­витку та не­обхідності по­шуків розв'язан­ня цих проб­лем.

06.08. – Всесвітній день бо­роть­би за за­боро­ну ядер­ної зброї

У цей день 6 серп­ня 1945 р. аме­рикансь­ка авіація підда­ла атом­но­му бом­барду­ван­ню японсь­ке місто Хіросіма. Впер­ше в історії ядер­на зброя бу­ла зас­то­сова­на про­ти лю­дей і про­демонс­тру­вала свою жах­ли­ву си­лу. Ко­лосаль­них збитків бу­ло зав­да­но довкіллю і здо­ров'ю гро­мадян. Наслідки бом­барду­вань відчутні й сьогодні. Ядер­на зброя вва­жаєть­ся найбільш не­без­печною з усіх видів зброї. Крім пря­мого ура­жен­ня удар­ною хви­лею, світло­вим вип­роміню­ван­ням та про­ника­ючою радіацією ве­личезні те­риторії на ба­гато років заб­рудню­ють­ся радіонукліда­ми і ста­ють неп­ри­дат­ни­ми для нор­маль­ної життєдіяль­ності лю­дини. На сьогоднішній день більшість країн при­пини­ли здій­сню­вати ядерні ви­бухи, про­те ла­бора­торні вип­ро­бову­ван­ня три­ва­ють і на­далі.


16.08. – Міжна­род­ний день безп­ри­туль­них тва­рин

Цей день увій­шов до міжна­род­но­го ка­лен­да­ря згідно з про­позицією міжна­род­но­го То­варист­ва Прав Тва­рин (ISAR) США. Проб­ле­ма безп­ри­туль­них тва­рин знайома кож­но­му ве­лико­му місту, де гост­ро стоїть пи­тан­ня будівницт­ва при­тулків для без­домних тва­рин. Предс­тав­ни­ки гро­мадсь­ких ор­ганізацій, а та­кож не­бай­дужі жи­телі країни в цей день мо­жуть вис­ло­вити своє відно­шен­ня до то­го, як вла­да вирішує проб­ле­му зни­жен­ня чи­сель­ності безп­ри­туль­них тва­рин в місті. Дав­но до­веде­но, що рівень ду­хов­ності лю­дини виз­на­чаєть­ся не ли­ше соціаль­ним се­редо­вищем, але й ха­рак­те­ром спілку­ван­ня зі світом при­роди. Жорс­токість до тва­рин в ди­тинстві мо­же пе­рерос­ти у жорс­токість до лю­дей.

01.09. – День пам’яті видів, ви­нище­них лю­диною

Ми не по­бачи­мо їх вже ніко­ли... моа, тур, ква­га, дронт, тар­пан, епіорніс, сум­ча­тий вовк, безк­ри­ла га­гар­ка, стел­ле­рова ко­рова, мандрівний го­луб... Цих предс­тав­ників фа­уни ми, лю­ди, не змо­жемо по­бачи­ти вже ніко­ли. Ані в дикій при­роді, ні в зо­опар­ках. Во­ни бу­ли лег­ко­важ­но зни­щені на­ми, і за­лиши­ли згад­ку про се­бе хіба що в при­род­ни­чих му­зе­ях світу у виг­ляді шкур, ске­летів та фо­тог­рафій.

1 ве­рес­ня бу­ло об­ра­но для та­кої пам’яті, то­му що са­ме цього чис­ла в 1914 році в зо­опар­ку м. Цин­ци­наті, США, по­мер ос­танній мандрівний го­луб. Історія зни­щен­ня мандрівно­го го­луба найбільш яск­ра­во по­казує нам ко­лосальні масш­та­би на­шого мар­нотратс­тва і не­обач­ності. І зни­щили цей вид птахів не древні ди­куни, а, зда­валось би цивілізо­вані, лю­ди ХІХ століття.


11.09. – День на­род­ження Всесвітнього фон­да ди­кої при­роди (WWF)

Зас­но­ваний 11 ве­рес­ня 1961 р., WWF є однією з найбільш відо­мих та ефек­тивних міжна­род­них при­родо­охо­рон­них ор­ганізацій, яка пра­цює більш ніж у 100 країнах світу.

Місія WWF по­лягає у то­му, щоб зу­пини­ти дег­ра­дацію при­род­них сис­тем пла­нети та по­буду­вати май­бутнє, у яко­му лю­дина та при­рода бу­дуть жи­ти у гар­монії.

Сьогодні Всесвітній фонд ди­кої при­роди (WWF) — найбіль­ша в світі не­уря­дова міжна­род­на при­родо­охо­рон­на ор­ганізація, що об’єднує біля 5 млн індивіду­аль­них членів. В Ук­раїні з 2007 ро­ку діє Ду­най-Кар­патсь­ка прог­ра­ма WWF. Був за­пуще­ний про­ект «Збе­режен­ня та ста­ле ви­корис­тання при­род­них ре­сурсів Ук­раїнсь­ких Кар­пат», ос­новни­ми ціля­ми яко­го є охо­рона лісів, збе­режен­ня біорізно­маніття, роз­ви­ток місце­вих гро­мад та підтрим­ка не­уря­дових ор­ганізацій.


12.09. – Всесвітній день жу­рав­ля

Сим­во­лом ор­ганізацій, що охо­роня­ють при­роду, жу­равель впер­ше став у Спо­луче­них Шта­тах. Там, ря­ту­ючи зни­ка­ючо­го аме­рикансь­ко­го жу­рав­ля, вчені підкла­дали його яй­ця у гнізда жу­равлів інших по­пуляцій, які відправ­ля­лися на гнізду­ван­ня в без­печні місця. День, ко­ли на гнізду­ван­ня відпра­вив­ся цілий ви­водок вря­това­них птахів, і став еко­логічним свя­том.


15.09. – День ство­рен­ня Грінпіс

Грінпіс - GRE­EN­PE­ACE, що оз­на­чає «Зе­лений світ» - найвідоміша не­залеж­на міжна­род­на гро­мадсь­ка ор­ганізація, зас­но­вана 1971 ро­ку в Ка­наді. Ос­новне зав­дання ор­ганізації - спри­яти еко­логічно­му відрод­женню та при­вер­та­ти ува­гу лю­дей та вла­ду до збе­режен­ня при­роди. Gre­en­pe­ace - єди­на еко­логічна ор­ганізація міжна­род­но­го масш­та­бу.


16.09. – Міжна­род­ний День за­хис­ту озо­ново­го ша­ру

Ге­нераль­на Асамб­лея ООН про­голо­сила 16 ве­рес­ня Міжна­род­ним днем за­хис­ту озо­ново­го ша­ру. Цей день відзна­чаєть­ся з 1995 р. в пам'ять про день підпи­сан­ня Мон­ре­аль­сько­го про­токо­лу про ре­чови­ни, що руй­ну­ють озо­новий шар (Мон­ре­аль­сько­го про­токо­лу) в 1987 р., вра­хову­ючи не­обхідність збе­режен­ня озо­ново­го ша­ру, який філь­трує со­няч­не проміння і по­перед­жує шкідли­вий вплив уль­трафіоле­тово­го проміння на по­верх­ню Землі, тим са­мим зберіга­ючи жит­тя на пла­неті.


19.09. – День робітників лісу

У тре­тю неділю ве­рес­ня відзна­чаєть­ся про­фесій­не свя­то лю­дей, які своєю бла­город­ною пра­цею прим­но­жу­ють наші лісові ба­гатс­тва і спри­яють їх раціональ­но­му ви­корис­танню. У ве­ресні 1977 ро­ку в Ра­дянсь­ко­му Со­юзі бу­ло прий­ня­то «Лісо­ве за­коно­давс­тво», яке ре­гулю­вало пи­тан­ня лісо­вого гос­по­дарс­тва. З цього дня бу­ло виріше­но офіцій­но відміча­ти День працівників лісу. Цей день - про­фесій­не свя­то тих, ко­го ро­бота пов’яза­ла з лісовідтво­рен­ням та лісо­роз­ве­ден­ням, дог­ля­дом за лісо­вими куль­ту­рами та ліса­ми, охо­роною лісів та їх ви­корис­танням.


21.09. – Міжна­род­на ніч ка­жанів

Да­тою свят­ку­ван­ня "Ночі ка­жанів" бу­ло об­ра­но 21 ве­рес­ня. З 1997 ро­ку свя­то прий­ня­то як за­галь­ноєвро­пей­ська при­родо­охо­рон­на акція, яку відміча­ють всі країни, що є сто­рона­ми Уго­ди про збе­режен­ня ка­жанів в Європі, EURO­BATs (уго­да діє з 1991 р., ра­тифіко­вана ВР Ук­раїни 19.05.99). Ме­та Уго­ди - уз­годжен­ня дій, роз­робка і впро­вад­ження євро­пей­ськи­ми дер­жа­вами спіль­них за­ходів що­до збе­режен­ня ка­жанів та місць їхнього пе­ребу­ван­ня. Од­ним із пріори­тетів діяль­ності в рам­ках Уго­ди є підне­сен­ня еко­логічної свідо­мості на­селен­ня сто­сов­но важ­ли­вості збе­режен­ня ка­жанів. Про­веден­ня "Євро­пей­ської ночі ка­жанів" є знач­ною подією, в якій бе­руть участь декіль­ка країн Євро­пи, у тім числі й Ук­раїна.


22 09. – День без ав­то­мобілів

Впер­ше цей день відмічав­ся в 1998 р. у Франції, ко­ли в ряді міст бу­ло при­пине­но ав­то­мобіль­ний рух. У нас­тупні ро­ки цю тра­дицію пе­рей­ня­ли інші євро­пей­ські країни та міста, а ос­танніми ро­ками - і де­які неєвро­пей­ські країни (нап­риклад, Ка­нада, США). День без ав­то­мобілів свят­куєть­ся за рішен­ня­ми ор­ганів місце­вої вла­ди. Як пра­вило, в цей день за­боро­няєть­ся пе­ресу­ван­ня на ав­то­мобілях, а меш­канці ви­корис­то­ву­ють аль­тер­на­тивні спо­соби пе­ресу­ван­ня. Ча­сом акція три­ває біль­ше ніж один день. Ме­та та­кого за­ходу - при­вер­ну­ти ува­гу до проб­ле­ми заб­руднен­ня ат­мосфер­но­го повітря транс­пор­тни­ми за­соба­ми, зни­зити рівень кон­цент­рації вих­лопних газів у місь­ко­му повітрі, змен­ши­ти шу­мове на­ван­та­жен­ня, спри­яти роз­виткові аль­тер­на­тив­них видів пе­ресу­ван­ня. День без ав­то­мобілів в Ук­раїні офіцій­но не відзна­чаєть­ся, од­нак такі акції про­ходять за ініціати­вою гро­мадсь­кості чи місце­вих ор­ганів вла­ди в ок­ре­мих містах Ук­раїни.


28 09. – Міжна­род­ний день бо­роть­би за за­боро­ну МОКС-па­лива

МОКС-па­ливо (від англ. MOX - mi­xed oxi­des) - зміша­ний ок­сид ура­ну та плу­тонію, один з видів ядер­но­го па­лива. Ідея про­веден­ня Міжна­род­но­го дня бо­роть­би за за­боро­ну МОКС-па­лива ви­ник­ла в Росії, де еко­логічні ор­ганізації у 1998 р. зак­ли­кали гро­мадськість вис­ту­пити про­ти ви­корис­тання та­кого па­лива для ре­ак­торів АЕС, вра­хову­ючи ви­сокий еко­логічний ри­зик його ви­корис­тання. Цей день відзна­чаєть­ся в пам'ять про од­ну з найбіль­ших ядер­них ка­таст­роф XX століття - ви­буху на плу­тонієво­му за­воді "Ма­як" в м. Че­лябінськ у 1957 р. Ідею про­веден­ня та­кого дня підтри­мали біль­ше сотні гро­мадсь­ких ор­ганізацій світу.


28-30.09 – Всесвітній день мо­ря

Цей день відзна­чаєть­ся з 1978 р. за рішен­ням Х сесії Асамб­леї Міжна­род­ної морсь­кої ор­ганізації (ІМО), що відбу­лася у лис­то­паді 1977 ро­ку. У різних дер­жа­вах в ос­танній тиж­день ве­рес­ня ви­бира­ють один день, ко­ли відбу­вати­меть­ся та­ке свят­ку­ван­ня. Ме­та про­веден­ня та­кого дня - при­вер­ну­ти ува­гу дер­жавних ор­ганів, гро­мадсь­кості до пи­тань охо­рони та за­хис­ту морсь­ко­го се­редо­вища, вжит­тя за­ходів з пок­ра­щен­ня ста­ну морів.


30.09 -1.10 – Міжна­родні дні спос­те­режен­ня за пта­хами

Такі дні про­водять­ся з ініціати­ви то­вариств охо­рони птахів. До них за­луча­ють­ся усі ба­жа­ючі. Під час акції фіксуєть­ся, які ви­ди птахів зустріча­ють­ся у тій чи іншій місце­вості, в якій кіль­кості, особ­ли­вості їх по­ведінки то­що. Ос­новною ме­тою цієї акції є за­охо­чен­ня ши­роко­го за­галу до пізнан­ня світу пер­на­тих і при­вер­нення ува­ги до проб­лем їх збе­режен­ня, оскіль­ки внаслідок діяль­ності лю­дини і заб­руднен­ня довкілля, чи­сельність де­яких видів знач­но змен­шуєть­ся або ж зна­ходить­ся під заг­ро­зою зник­нення. Ре­зуль­та­ти своїх спос­те­режень учас­ни­ки акцій над­си­ла­ють в то­варист­ва охо­рони птахів, і такі ре­зуль­та­ти оп­рацьову­ють­ся, уза­галь­ню­ють­ся та оп­ри­люд­ню­ють­ся.

02.10. – Всесвітній день сіль­сько­гос­по­дарсь­ких тва­рин

Цей день свят­куєть­ся з 1983 р. що­року, у день на­род­ження Ма­хат­ми Ганді - пе­редо­вого бор­ця за гу­ман­не по­вод­ження зі свій­ськи­ми тва­рина­ми. Відзна­чен­ня цього дня має на меті вик­ри­ти, оп­ри­люд­ни­ти, оп­ла­кати та до­сяг­ти змен­шення у май­бутньому да­рем­них страж­дань і смерті мільярдів корів, сви­ней та інших свій­ських тва­рин кож­но­го ро­ку на тва­рин­ниць­ких підприємствах і в місцях для за­бою ху­доби. В цей день та­кож вик­ри­ва­ють­ся спус­то­шувальні наслідки впли­ву інтен­сивно­го тва­рин­ницт­ва на здо­ров'я лю­дини та стан довкілля.


04.10. – Всесвітній день за­хис­ту тва­рин.

Всесвітній день за­хис­ту тва­рин прий­ня­то відміча­ти у день смерті Свя­того Фран­циска - ша­нова­ного ка­толиць­ко­го угод­ни­ка, який вва­жав­ся зас­тупни­ком та пок­ро­вите­лем усіх без­за­хис­них, у то­му числі тва­рин. Рішен­ня про щорічне свят­ку­ван­ня та­кого дня 4 жовт­ня бу­ло прий­ня­то ще у 1931 р. учас­ни­ками Міжна­род­но­го конг­ре­су при­хиль­ників ру­ху із за­хис­ту при­роди, який про­ходив в Італії. Це рішен­ня підтри­мали ор­ганізації, ство­рені з ме­тою за­хис­ту тва­рин у різних країнах світу. В цей день про­водять різно­манітні за­ходи з ме­тою підви­щен­ня суспіль­ної свідо­мості та ак­тивності гро­мадян що­до за­хис­ту тва­рин.


6.10. – Всесвітній день охо­рони місць існу­ван­ня

День охо­рони місць існу­ван­ня відзна­ча­ють у всьому світі. Це свя­то бу­ло зат­верд­же­не в 1979 році в рам­ках Кон­венції про охо­рону ди­кої фло­ри і фа­уни, і при­род­них місць існу­ван­ня в Європі. Лю­дина своєю діяльністю вже дав­но впли­ває на при­роду, зміню­ючи її. З кож­ним ро­ком в світі все біль­ше те­риторій пе­рехо­дять в роз­ряд сіль­гос­пугідь, па­совищ, підда­ють­ся змінам у зв'яз­ку із зрос­танням міст, ви­добут­ком ко­рис­них ко­палин, будівницт­вом за­водів і інших об'єктів на­род­но­го гос­по­дарс­тва.


5.10. – День ство­рен­ня Міжна­род­но­го со­юзу за­хис­ту тва­рин

Міжна­род­ний со­юз охо­рони при­роди (МСОП) - міжна­род­на ор­ганізація, ме­тою якої є збе­режен­ня при­род­них ре­сурсів. Зас­но­вана в 1948 році, го­лов­ний офіс зна­ходить­ся в місті Гланд (Швей­царія). На те­перішній час чле­нами МСОП є 78 країн, 112 уря­дових та 735 не­уря­дових ор­ганізацій (в то­му числі й ук­раїнсь­ких), а та­кож ве­лика кількість вче­них з 181 країни. Ос­новним ус­тавним ви­дом діяль­ності МСОП є до­помо­га співто­варист­вам будь-яко­го ви­ду у справі збе­режен­ня біорізно­маніття і впро­вад­ження еко­логічно чис­тих та ста­лих ме­тодів ви­корис­тання при­род­них ре­сурсів. Міжна­род­ний со­юз охо­рони при­роди - це міжна­род­на не­уря­дова ор­ганізація з кон­суль­та­тив­ним ста­тусом при ЮНЕС­КО. Зав­дя­ки діяль­ності МСОП ство­рена кни­га рідкісних та зни­ка­ючих видів тва­рин та рос­лин.


Дру­га се­реда жовт­ня – Міжна­род­ний день зі змен­шення не­без­пе­ки стихій­них лих

Цей день вста­нов­ле­ний пос­та­новою Ге­нераль­ної Асамб­леї ООН від 2001 ро­ку і пок­ли­каний сти­мулю­вати діяльність зі змен­шення не­без­пе­ки стихій­них лих на пла­неті, зок­ре­ма по­перед­ження при­род­них ка­таст­роф, зни­жен­ня тя­гаря наслідків і поліпшен­ня підго­тов­ки до мож­ли­вого ка­таклізму. Відзна­ча­ють щорічно у дру­гу се­реду жовт­ня.

В Ук­раїні го­лов­ним ор­га­ном з пи­тань ре­алізації дер­жавної політи­ки у сфері за­хис­ту на­селен­ня і те­риторій від надз­ви­чай­них си­ту­ацій при­род­но­го і тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ру є Міністерс­тво з пи­тань надз­ви­чай­них си­ту­ацій та у спра­вах за­хис­ту на­селен­ня від наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи.


31.10. Міжна­род­ний день Чор­но­го мо­ря

Це свя­то відзна­чаєть­ся у день, ко­ли в 1996 р. шість при­чор­но­морсь­ких країн - Бол­гарія, Ру­мунія, Ту­реч­чи­на, Грузія, Росія та Ук­раїна - підпи­сали Стра­тегічний план дій що­до ре­абілітації та за­хис­ту Чор­но­го мо­ря. Цей План був роз­робле­ний після про­веден­ня всебічних досліджень морсь­ко­го се­редо­вища, які по­каза­ли, що його життєздатність суттєво погірши­лась у порівнянні з по­передніми трьома де­сятиріччя­ми. План пе­ред­ба­чає здій­снен­ня прак­тичних дій, спря­мова­них на віднов­лення та збе­режен­ня довкілля Чор­но­го мо­ря (змен­шення заб­руднен­ня, удос­ко­нален­ня уп­равління жи­вими ре­сур­са­ми, підтрим­ку соціаль­но­го роз­витку у спосіб, що не шко­дить довкіллю, а та­кож фінан­су­ван­ня еко­логічних про­ектів). Еко­логічні ор­ганізації при­чор­но­морсь­ких країн відміча­ють цей день низ­кою акцій, щоб при­вер­ну­ти ува­гу до дег­ра­дації морсь­ко­го се­редо­вища та до не­обхідності про­веден­ня за­ходів що­до за­побіган­ня цьому на регіональ­но­му рівні.

6.11. – Міжна­род­ний день по­перед­ження екс­плу­атації нав­ко­лишнього се­редо­вища під час вій­ни та вій­сько­вих конфліктів

5 лис­то­пада 2001 р. Ге­нераль­на Асамб­лея ООН ого­лоси­ла 6 лис­то­пада кож­но­го ро­ку Міжна­род­ним днем по­перед­ження екс­плу­атації нав­ко­лишнього се­редо­вища під час вій­ни та вій­сько­вих конфліктів. Прий­ма­ючи це рішен­ня, во­на вра­хову­вала, що шко­да, яка на­носить­ся нав­ко­лишньому се­редо­вищу після їх закінчен­ня відчу­ваєть­ся на стані еко­сис­тем і при­род­них ре­сурсів і час­то ви­ходить за межі національ­них те­риторій та період жит­тя од­но­го по­коління. Ге­нераль­на Асамб­лея пос­ла­лась та­кож на Дек­ла­рацію ти­сячоліття ООН, в якій підкрес­ле­но не­обхідність вжи­вати за­ходи з охо­рони спіль­но­го нав­ко­лишнього се­редо­вища. Дек­ла­рацію росій­ською мо­вою Ви мо­жете знай­ти за ад­ре­сою www.un.org/rus­si­an/do­cumen/dec­la­rat/sum­mitdecl.htm


Третій чет­вер лис­то­пада – Всесвітній день бо­роть­би з палінням

Цей день відзна­чаєть­ся за ініціати­вою Міжна­род­но­го со­юзу бо­роть­би з ра­ком і має на меті на­гада­ти кур­цям про шкідливість паління і зак­ли­кати їх звіль­ни­ти світ та нав­ко­лишнє се­редо­вище від тю­тюно­вого ди­му. В цей день про­водять­ся акції, за­ходи, спря­мовані на бо­роть­бу з палінням, по­ширюєть­ся та ви­даєть­ся спеціаль­на літе­рату­ра з цього пи­тан­ня.


15.11. – День вто­рин­ної пе­рероб­ки

За ос­танні 30 років людс­тво вит­ра­тило тре­тину на­яв­них на Землі ре­сурсів. З кож­ним ро­ком спо­живан­ня ре­сурсів збіль­шуєть­ся на півто­ра відсот­ка. То­му та­ке важ­ли­ве зна­чен­ня на­буває еко­номія при­род­них ре­сурсів, по­шуки аль­тер­на­тив­них ре­сурсів, вто­рин­на пе­рероб­ка си­рови­ни.

Для за­лучен­ня ува­ги гро­мадсь­кості, про­мис­ло­вих струк­тур до проб­ле­ми вто­рин­ної пе­рероб­ки відходів про­водить­ся День вто­рин­ної пе­рероб­ки. У цей день до­реч­но про­веден­ня акцій Рісай­клінг (вто­рин­ної пе­рероб­ки) кольоро­вих і чор­них ме­талів, зно­шених пок­ри­шок від ав­то­мобілів, плас­ти­кових пля­шок, па­перу.

0 3.12 – День бо­роть­би з пес­ти­цида­ми

Відзна­чаєть­ся у день, ко­ли в 1984 р. на пес­ти­цид­но­му за­воді в Бхо­палі (Індія) ста­лася еко­логічна ка­таст­ро­фа. Щоб при­вер­ну­ти ува­гу до вирішен­ня проб­лем, які ви­ника­ють внаслідок ви­роб­ницт­ва та зас­то­суван­ня не­без­печних хімічних ре­човин, Ла­тино­аме­рикансь­ка ме­режа ак­тивістів про­ти пес­ти­цидів ого­лоси­ла 3 груд­ня Днем бо­роть­би з пес­ти­цида­ми, який не­заба­ром став міжна­род­ним. В цей день еко­логи усього світу про­водять акції та про­тес­ти, на­гаду­ючи про на­копи­чен­ня у довкіллі знач­ної кіль­кості шкідли­вих хімічних ре­човин, зок­ре­ма пес­ти­цидів, які аку­мулю­ють­ся в довкіллі і на­копи­чу­ють­ся в ор­ганізмах лю­дей і тва­рин, спри­чиня­ючи важкі наслідки для їх здо­ров'я.

11.12. – Міжна­род­ний день гір

Міжна­род­ний день гір про­голо­шений 57-ю Ге­нераль­ною Асамб­леєю ООН у 2003 році з ме­тою за­лучен­ня ува­ги до проб­лем роз­витку гірсь­ких районів пла­нети і не­обхідності на­дан­ня до­помо­ги їх на­селен­ню.

У відповідній ре­золюції Ге­насамб­леї відзна­чена особ­ли­ва ак­ту­альність дій, спря­мова­них на стій­кий роз­ви­ток гірсь­ких регіонів. ООН зак­ли­кала міжна­род­не співто­варист­во ор­ганізо­вува­ти в цей день за­ходи на всіх рівнях з ме­тою про­паган­ди зна­чен­ня стій­ко­го роз­витку гірсь­ких регіонів. Гірські райони зай­ма­ють приб­лизно 26% по­верхні Землі і є важ­ли­вим дже­релом вод­но­го, енер­ге­тич­но­го та біологічно­го роз­маїття. Крім то­го, во­ни слу­жать дже­релом та­ких найцінніших ре­сурсів, як ко­рисні ко­пали­ни, лісові та сіль­сько­гос­по­дарські про­дук­ти, і відкри­ва­ють ши­рокі мож­ли­вості в плані відпо­чин­ку.

Бу­дучи однією з найбіль­ших еко­сис­тем, що предс­тав­ля­ють склад­ну і взаємо­залеж­ну еко­логію на­шої пла­нети, го­ри ма­ють ве­лике зна­чен­ня для ви­живан­ня гло­баль­ної еко­сис­те­ми.

 

Цитата дня

Окружающая среда - то, во что превращается природа после реализации крупных инвестиционных проектов (Сергей Нехаев)    

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1077063075.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada