Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Проведено нараду з питання отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами області
22 березня 2013

01, 22 бе­рез­ня 2013 ро­ку зас­тупни­ком на­чаль­ни­ка Дер­жавно­го уп­равління ОНПС в Дніпро­пет­ровській об­ласті про­веде­но на­раду з пи­тан­ня от­ри­ман­ня доз­волів на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря підприємства­ми об­ласті. Участь у на­радах взя­ли керівни­ки по­над 15 підприємств-заб­рудню­вачів ат­мосфер­но­го повітря Дніпро­пет­ровщи­ни.

На по­ряд­ку ден­но­му розг­ля­нуті пи­тан­ня що­до аналізу ста­ну справ ви­конан­ня підприємства­ми За­кону Ук­раїни „Про дозвіль­ну сис­те­му у сфері гос­по­дарсь­кої діяль­ності"; ме­ханізм про­веден­ня робіт, пов'яза­ний з ви­дачею доз­волів на ви­киди та інфор­му­ван­ня підприємств про не­обхідність от­ри­ман­ня доз­волів на ви­киди й наслідки до яких мо­же приз­вести їх відсутність.

Го­лов­ний спеціаліст відділу ат­мосфер­но­го повітря вис­ту­пив з до­повідя­ми про ос­новні по­ложен­ня За­кону Ук­раїни „Про дозвіль­ну сис­те­му у сфері гос­по­дарсь­кої діяль­ності" та ме­ханізм ви­конан­ня ви­мог Пос­та­нови Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 13.03.02 №302 „Про зат­верд­жен­ня по­ряд­ку про­веден­ня та оп­ла­ти робіт, пов'яза­них з ви­дачею доз­волів на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря стаціонар­ни­ми дже­рела­ми, обліку підприємств, ус­та­нов, ор­ганізацій та гро­мадян-підприємців, які от­ри­мали такі доз­во­ли".

Зас­лу­хав­ши до­повіді кож­но­го предс­тав­ни­ка підприємства про хід ви­конан­ня на підприємстві ви­мог ви­щезаз­на­ченої пос­та­нови, керівницт­во Уп­равління проінфор­му­вало підприємства про наслідки, до яких мо­же приз­вести відсутність доз­во­лу на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря. Так, з ме­тою не­допу­щен­ня по­рушен­ня ви­мог За­кону Ук­раїни „Про охо­рону ат­мосфер­но­го повітря", учас­ни­ки засідань зо­бов'яза­ли підприємства здій­сни­ти своєчас­ну підго­тов­ку до­кументів для от­ри­ман­ня доз­во­лу на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря. У свою чер­гу, Уп­равління бу­де на­дава­ти без­коштов­ну кон­суль­тацій­ну до­помо­гу підприємствам об­ласті з пи­тань підго­тов­ки доз­волів на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря.

 

Цитата дня

Ни одна догма, заученная существующей цивилизацией, не формирует столь неодолимого препятствия для правильного понимания дикой природы, поддержанного культурой, как та, что заявляет, будто мир создан для использования людьми. Каждое животное, растение и кристалл оспаривают это простейшим образом. И тем не...

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1236421037.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada