Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
14 березня 2013

13 бе­рез­ня 2013 ро­ку в місті Кри­вому Розі відбу­лась знач­на подія, пов'яза­на із розг­ля­дом най­важ­ливіших еко­логічних проб­лем Дніпро­пет­ровсь­ко­го регіону та по­шуку шляхів їх вирішен­ня - виїзне засідан­ня Коміте­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­раїни з пи­тань еко­логічної політи­ки, при­родо­корис­ту­ван­ня та ліквідації наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи.

Відкри­ва­ючи захід, го­лова Коміте­ту, на­род­ний де­путат Ук­раїни -
Сех Іри­на Ігорівна, як го­лову­ючий на засіданні, заз­на­чила: "Сьогодні ми зібра­лися, щоб об­го­вори­ти за­галь­но­важ­ли­ву і неп­росту проб­ле­му з еко­логічною си­ту­ацією в про­мис­ло­вому комп­лексі" та ок­ресли­ла ос­новні пи­тан­ня, що бу­дуть розг­ля­дати­ся.

У ході засідан­ня бу­ло розг­ля­нуто чо­тири бло­ки ак­ту­аль­них пи­тань збе­режен­ня довкілля Дніпро­пет­ровщи­ни. Це дот­ри­ман­ня еко­логічних норм та стан­дартів у ро­боті комбіна­ту "Ар­се­лорМіттал Кри­вий Ріг", за­без­пе­чен­ня моніто­рин­гу ста­ну зем­ної ко­ри у Крив­басі, фінан­су­ван­ня еко­логічних прог­рам на річці Оріль та ви­конан­ня дер­жавної прог­ра­ми з радіацій­но­го за­хис­ту меш­канців міста Жов­тих Вод.

Під час засідан­ня та­кож вис­ту­пили: го­лова Дніпро­пет­ровсь­кої обл­дер­жадміністрації Дмит­ро Колєсніков; на­род­ний де­путат Ук­раїни від міста Кри­вий Ріг - Вя­чес­лав За­дорож­ний; зас­тупник го­лови Коміте­ту, на­род­ний де­путат Ук­раїни Сергій Гла­зунов, го­лови підкомітетів - на­родні де­пута­ти Ук­раїни Ва­лерій Каль­чен­ко, Віктор Бутківсь­кий, Оль­га Сіко­ра. Участь в об­го­воренні прий­ма­ли предс­тав­ни­ки міністерств та відомств, керівни­ки те­риторіаль­них ор­ганів ви­конав­чої вла­ди, а та­кож го­лови міст та районів Дніпро­пет­ровсь­ко­го регіону, підприємці та на­уковці.

 

Цитата дня

Когда перед Вами стоит проблема выбора решения - отдайте предпочтение решению, обеспечивающему более высокий уровень защиты Природы. Помните, что многие решения можно исправить, а в области экологии это не всегда удается. При крупномасштабном вмешательстве в Природу подумайте о его экологических последствиях...

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1472491466.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada