Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Спеціалісти Управління надали практичні навички щодо вивчення стану джерел та річок області
27 лютого 2013

Фахівця­ми Уп­равління взя­то участь у семінарі „Спіль­на діяльність учнівсь­кої мо­лоді, дер­жавних та гро­мадсь­ких ор­ганізацій еко­логічно­го спря­муван­ня у вирішенні проб­лем збе­режен­ня при­род­них комп­лексів регіону". Та­кож спеціалістом відділу дер­жавної екс­пер­ти­зи та вод­них ре­сурсів Уп­равління про­веде­но лекцію з пи­тань на­дан­ня прак­тичних на­вичок що­до вив­чення ста­ну дже­рел, во­дойм та річок об­ласті. Семінар про­веде­но з ме­тою підви­щен­ня про­фесій­ної ком­пе­тенції пе­дагогів в ор­ганізації по­зашкіль­ної еко­логічної освіти, по­ширен­ня кра­щого досвіду ро­боти в га­лузі еко­логічно­го ви­хован­ня, ак­тивізації участі дітей та мо­лоді в про­веденні прак­тичної при­родо­охо­рон­ної, еко­логічної та дослідниць­кої діяль­ності. На за­ході предс­тав­ни­ком Уп­равління за ак­тивну участь учас­ни­кам Все­ук­раїнсь­ко­го кон­курсу „До Чис­тих дже­рел" вру­чені по­дяки.

 

Цитата дня

Когда перед Вами стоит проблема выбора решения - отдайте предпочтение решению, обеспечивающему более высокий уровень защиты Природы. Помните, что многие решения можно исправить, а в области экологии это не всегда удается. При крупномасштабном вмешательстве в Природу подумайте о его экологических последствиях...

Мы на карте

Фото дня

_20120625_1705383809.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada