Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Обласний клуб "Еколог"

У па­тент­но-технічно­му відділі Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласної на­уко­вої бібліоте­ки діє клуб "Еко­лог". Він об'єднує тих, ко­му не­бай­дужі проб­ле­ми еко­логічно­го ста­ну довкілля, хто ду­має про те, що за­лишить­ся після нас прий­дешнім. Го­лов­на ме­та клу­бу - інфор­мацій­но-бібліотеч­на до­помо­га підприємствам, ор­ганізаціям, ву­зам - усім, хто та­кої пот­ре­бує, а та­кож фор­му­ван­ня еко­логічної куль­ту­ри мо­лоді, ство­рен­ня но­вих ви­находів для поліпшен­ня си­ту­ації у регіоні.

У фонді відділу - літе­рату­ра з про­мис­ло­вої еко­логії, нор­ма­тив­но-технічна до­кумен­тація (ДСТУ, СНіПи, опи­си до ви­находів та ін.), які до­помо­жуть у ро­боті всім, хто зай­маєть­ся пи­тан­ня­ми еко­логії.

Чле­ни клу­бу зби­ра­ють­ся щок­варталь­но. Бібліоте­карі підби­ра­ють ма­теріали про еко­логічні проб­ле­ми на­шого міста та Ук­раїни в ціло­му, до кож­но­го засідан­ня го­туєть­ся вис­тавка з фондів ДО­УНБ.

Предс­тав­ни­ки Уп­равління прий­ма­ють участь у засідан­нях клу­бу та, в цілях еко­логічної обізна­ності, на­да­ють­ся примірни­ки об­ласної га­зети "Еко­логія Придніпров'я" - спіль­но­го про­ек­ту Дер­жуправління і га­зети "Зо­ря-об­ласть".

 

Цитата дня

Воду надо начинать ценить раньше, чем высохнет колодец (Б.Паскаль)

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1759648238.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada

fami1y.ru Рискните играть бесплатно в автомат золото фароонов 3 и ощутите неподдельный азарт