Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Державне управління ОНПС в Дніпропетровській області здійснює управління в галузі Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
15 лютого 2013

8 та 15 лю­того 2013 ро­ку керівницт­вом Дер­жавно­го уп­равління ОНПС в Дніпро­пет­ровській об­ласті про­веде­но на­ради з пи­тан­ня от­ри­ман­ня доз­волів на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря підприємства­ми об­ласті.  Участь у на­раді взя­ли керівни­ки по­над 30 підприємств-заб­рудню­вачів ат­мосфер­но­го повітря Дніпро­пет­ровщи­ни.

На по­ряд­ку ден­но­му розг­ля­нуті пи­тан­ня що­до аналізу ста­ну справ ви­конан­ня підприємства­ми За­кону Ук­раїни „Про дозвіль­ну сис­те­му у сфері гос­по­дарсь­кої діяль­ності"; ме­ханізм про­веден­ня робіт, пов'яза­ний з ви­дачею доз­волів на ви­киди та інфор­му­ван­ня підприємств про не­обхідність от­ри­ман­ня доз­волів на ви­киди й наслідки до яких мо­же приз­вести їх відсутність.

На­чаль­ник відділу ат­мосфер­но­го повітря вис­ту­пила з до­повідя­ми про ос­новні по­ложен­ня За­кону Ук­раїни „Про дозвіль­ну сис­те­му у сфері гос­по­дарсь­кої діяль­ності" та ме­ханізм ви­конан­ня ви­мог Пос­та­нови Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 13.03.2002 №302 „Про зат­верд­жен­ня по­ряд­ку про­веден­ня та оп­ла­ти робіт, пов'яза­них з ви­дачею доз­волів на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря стаціонар­ни­ми дже­рела­ми, обліку підприємств, ус­та­нов, ор­ганізацій та гро­мадян-підприємців, які от­ри­мали такі доз­во­ли".

Зас­лу­хав­ши до­повіді кож­но­го предс­тав­ни­ка підприємства про хід ви­конан­ня на підприємстві ви­мог ви­щезаз­на­ченої пос­та­нови, керівницт­во Уп­равління проінфор­му­вало підприємства про наслідки, до яких мо­же приз­вести відсутність доз­во­лу на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря.

Так, з ме­тою не­допу­щен­ня по­рушен­ня ви­мог За­кону Ук­раїни „Про охо­рону ат­мосфер­но­го повітря", учас­ни­ки засідань зо­бов'яза­ли підприємства здій­сни­ти своєчас­ну підго­тов­ку до­кументів для от­ри­ман­ня доз­во­лу на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря.

У свою чер­гу, Уп­равління бу­де на­дава­ти без­коштов­ну кон­суль­тацій­ну до­помо­гу підприємствам об­ласті з пи­тань підго­тов­ки доз­волів на ви­киди заб­рудню­ючих ре­човин в ат­мосфер­не повітря.

Документ повністю:
Скачать этот файл (фото нарада 1.jpg) фото нарада 1.jpg [ ] 122 Kb
Скачать этот файл (фото нарада 2.jpg) фото нарада 2.jpg [ ] 168 Kb
 

Цитата дня

И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет. (Рабиндранат Тагор)    

Мы на карте

Фото дня

_20121029_2009861477.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada