Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Проведено навчання з підприємствами області з питань дотримання водоохоронного законодавства
14 лютого 2013

З ме­тою вирішен­ня проб­лемних пи­тань що­до ве­ден­ня во­догос­по­дарсь­кої діяль­ності на підприємстві, підго­тов­ки до­кументів на от­ри­ман­ня доз­во­лу на спеціаль­не во­доко­рис­ту­ван­ня та ви­конан­ня за­ходів у сфері охо­рони та раціональ­но­го ви­корис­тання вод­них ре­сурсів 07 та 14 лю­того 2013 ро­ку керівницт­вом Уп­равління про­ве­де­но ро­бочі на­ра­ди з керівни­ка­ми підприємств: Ко­му­наль­не підприємство П'яти­хатсь­кої місь­кої ра­ди "П'яти­хатсь­кий ко­мун­хоз", ПрАТ "Дніпро­пет­ровсь­кий теп­ло­во­зо­ре­монт­ний за­вод", Си­нель­никівсь­ке місь­ке ко­му­наль­не підприємство "Во­до­ка­нал", ТОВ "Маїса­дур Се­манс Ук­раїна", КП "Верхньодніпровсь­ке ВУВКГ" ДОР, КП "Маг­да­линівсь­кий мас­ло­за­вод", ТОВ Вин­за­вод "Ме­жиріч", ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙ­КОКС", Ко­му­наль­не підприємство Дніпро­пет­ровсь­кої об­лас­ної ра­ди "Ауль­сь­кий во­довід", Дочірнє підприємство "АГ­РО­ЛАЙТ", ПАТ "ДТЕК ДНІПРО­ЕНЕР­ГО" ВП Придніпровсь­ка ТЕС, ДП "СМО­ЛИ", Пав­лог­радсь­ке міжрайон­не уп­равління вод­но­го гос­по­дарс­тва Дніпро­пет­ровсь­ко­го уп­равління вод­них ре­сурсів (Бо­гус­лавсь­ка, Пав­лог­радсь­ка, Олек­сандрівсь­ка, Троїць­ка), ДП "Придніпровсь­ка залізни­ця" ВСП Кри­ворізь­ке будівель­но-мон­таж­не екс­плу­атацій­не уп­равління, "АВІАС – 2000" з розг­ля­ду пи­тань що­до підго­тов­ки до­кументів на от­ри­ман­ня доз­во­лу на спеціаль­не во­доко­рис­ту­ван­ня.

На­ради про­веде­но у приміщенні Дер­жавно­го уп­равління ОНПС в Дніпро­пет­ровській об­ласті.

Документ повністю:
Скачать этот файл (фото з наради.jpg) фото з наради.jpg [ ] 114 Kb
 

Цитата дня

Хватайте планету, пока она не схватила вас, вторгайтесь, бурите ее, убивайте ее змей, травите ее животных, запруживайте ее реки, засевайте ее поля, очищайте ее воздух, добывайте ее руду, выжимайте из нее все соки, кромсайте ее, а когда возьмете все, что...

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1832049722.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada