Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


У 2013 році за пропозицією Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом "Водно-болотні угіддя зберігають воду"

Усе жит­тя на пла­неті за­лежить від во­ди. При виз­на­ченні 2013 ро­ку "Міжна­род­ним ро­ком співпраці для збе­режен­ня во­ди" Ге­нераль­на Асамб­лея Ор­ганізації Об'єдна­них націй виз­на­ла, що во­да має вирішаль­не зна­чен­ня для доб­ро­буту, ста­лого роз­витку та охо­рони здо­ров'я лю­дини. Це виз­нання не є но­вим, Ле­онар­до да Вінчі у свій час звер­нув ува­гу на важ­ливість цього пи­тан­ня, про­голо­сив­ши: "Во­да є рушій­ною си­лою всієї при­роди!".

Во­да все об'єднує. Від дже­рела до мо­ря і че­рез нескінчен­ний цикл кру­го­обігу во­да з'єднує усі ку­точ­ки пла­нети Зем­ля. Рам­сарсь­ка кон­венція виз­на­чає, що вод­но-бо­лотні угіддя зай­ма­ють клю­чові по­зиції у цьому взаємозв'яз­ку,  і ро­зум­не ви­корис­тання вод­но-бо­лот­них угідь має важ­ли­ве зна­чен­ня для ста­лого уп­равління вод­ни­ми ре­сур­са­ми.

Те­ма Всесвітнього дня вод­но-бо­лот­них угідь у 2013 році - це вод­но-бо­лотні угіддя і водні ре­сур­си. Рам­сарсь­ка кон­венція підкрес­лює тісний зв'язок між вод­но-бо­лот­ни­ми угіддя­ми, во­дою і людь­ми. Вод­но-бо­лотні угіддя є ре­сур­сом, який має ве­лике соціаль­но-еко­номічне, куль­тур­не та на­уко­ве зна­чен­ня, і їх втра­та є не­поп­равною шко­дою. Вод­но-бо­лотні угіддя на­да­ють ос­новні еко­сис­темні пос­лу­ги та ви­годи, що лю­ди от­ри­му­ють від при­роди, у то­му числі вис­ту­па­ючи у ролі ре­гуля­торів і пос­та­чаль­ників во­ди. Та­ким чи­ном, уп­равління вод­ни­ми ре­сур­са­ми та раціональ­не ви­корис­тання вод­но-бо­лот­них угідь не­роз­ривно пов'язані між со­бою.

Ос­новною ме­тою відзна­чен­ня Всесвітнього дня вод­но-бо­лот­них угідь у 2013 році є підви­щен­ня обізна­ності лю­дей що­до взаємо­залеж­ності між во­дою і вод­но-бо­лот­ни­ми угіддя­ми, за­без­пе­чен­ня спра­вед­ли­вого роз­поділу во­ди між різни­ми гру­пами ко­рис­ту­вачів цих ре­сурсів.

Кон­венція про вод­но-бо­лотні угіддя, що ма­ють міжна­род­не зна­чен­ня, го­лов­ним чи­ном як се­редо­вища існу­ван­ня во­доп­лавних птахів (відо­ма під наз­вою "Рам­сарсь­ка кон­венція" за наз­вою міста зас­ну­ван­ня - Рам­сар, що в Ірані) роз­по­чала свій відлік 2 лю­того 1971 ро­ку. Цього ро­ку Кон­венція свят­кує свою 42 річни­цю.

29 жовт­ня 1996 ро­ку після схва­лен­ня Вер­ховною Ра­дою Ук­раїни відповідно­го За­кону Ук­раїна по­нови­ла своє членс­тво і вхо­дить в чис­ло 163 країн - До­говірних Сторін Кон­венції. Керівним ор­га­ном Кон­венції є Кон­фе­ренція До­говірних сторін, яка про­водить свої на­ради один раз на три-чо­тири ро­ки. Ос­тання - 11-а на­рада Кон­фе­ренції До­говірних Сторін відбу­лася в Ру­мунії у липні 2012 ро­ку.

Згідно із стат­тею 1 Кон­венції під вод­но-бо­лот­ни­ми угіддя­ми ро­зуміють райони маршів, боліт, дра­говин, тор­фо­вищ або во­дойм - при­род­них або штуч­них, постій­них або тим­ча­сових, сто­ячих або про­точ­них, прісних, со­лон­ку­ватих або со­лоних, вклю­ча­ючи морські ак­ва­торії, гли­бина яких не пе­реви­щує шість метрів. Для виз­на­чен­ня угідь, які мо­жуть бу­ти за­яв­лені до спеціаль­но­го Пе­реліку вод­но-бо­лот­них угідь міжна­род­но­го зна­чен­ня, роз­роблені кри­терії, се­ред яких: ти­повість та унікальність еко­сис­тем для біоге­ог­рафічно­го регіону, цінність угіддя для підтри­ман­ня біологічно­го різно­маніття регіону, існу­ван­ня ен­демічних, рідкісних і зни­ка­ючих видів рос­лин і тва­рин, місце ре­гуляр­но­го пе­ребу­ван­ня по­над 20 тис. вод­них птахів, або важ­ли­ве місце для не­рес­ту,на­гулу і зимівлі місце­вих видів риб то­що. Кож­на країна - До­говірна Сто­рона Кон­венції має за­яви­ти до Пе­реліку вод­но-бо­лот­них угідь міжна­род­но­го зна­чен­ня при­най­мні од­не своє угіддя і взя­ти їх під охо­рони.

У да­ний час заз­на­чений Пе­релік вклю­чає 2,065 вод­но-бо­лот­них угідь за­галь­ною пло­щею 197,4 млн. га. Се­ред них і наші 33 вод­но-бо­лотні угіддя міжна­род­но­го зна­чен­ня за­галь­ною пло­щею близь­ко 678 тис. га. З них 22 вод­но-бо­лот­них угіддя от­ри­мали ста­тус міжна­род­них у 1995 році, а в 2004 році Бю­ро Рам­сарсь­кої кон­венції прий­ня­ло рішен­ня про на­дан­ня міжна­род­но­го ста­тусу ще 11 вод­но-бо­лот­ним угіддям Ук­раїни, які роз­та­шовані  у ме­жах те­риторій при­род­но-за­повідно­го фон­ду Ук­раїни.

Не­обхідно відміти­ти, що у 2011 та 2012 році бу­ли прий­няті роз­по­ряд­ження Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 23.02.2011 №147-р та від 21.09.2011 №895-р, від 24.10.2012 №818-р про по­год­ження на­дан­ня 19 вод­но-бо­лот­ним угіддям Ук­раїни ста­тусу вод­но-бо­лот­них угідь міжна­род­но­го зна­чен­ня. Відповідні ма­теріали надісла­но до Сек­ре­таріату кон­венції для вклю­чен­ня заз­на­чених угідь до Пе­реліку вод­но-бо­лот­них угідь міжна­род­но­го зна­чен­ня.

У 2013 році Міністерс­тво еко­логії та при­род­них ре­сурсів пла­нує спря­мува­ти зу­сил­ля на ви­яв­лення цінних вод­но-бо­лот­них угідь, за­без­пе­чен­ня їх охо­роною, еко­логічно без­печне ви­корис­тання їх ре­сурсів, а та­кож на за­без­пе­чен­ня ви­конан­ня Пла­ну за­ходів що­до впро­вад­ження Рам­сарсь­кої кон­венції в Ук­раїні на період до 2015 ро­ку, зат­верд­же­ного на­казом Мінпри­роди від 17.07.2012 №352.

Ре­алізація на прак­тиці пріори­тетів що­до поліпшен­ня збе­режен­ня вод­но-бо­лот­них угідь мож­ли­ва ли­ше за умо­ви об'єднан­ня зу­силь усіх дер­жавних та не­дер­жавних ус­та­нов та ор­ганізацій, всього на­селен­ня країни. Сподіваємо­ся, що Ви приєднаєте­ся до нас і зро­бите свій вне­сок у збе­режен­ня та відтво­рен­ня надз­ви­чай­но цінних для усіх лю­дей вод­но-бо­лот­них угідь!

 

Цитата дня

Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит" (Ф. Энгельс)

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1328999731.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada