Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Кроки щодо реалізації Стратегії державної екологічної політики на регіональному рівні
24 січня 2013

Керівницт­во Уп­равління взя­ло участь у засіданні регіональ­но­го круг­ло­го сто­лу "Вра­хуван­ня еко­логічної скла­дової під час роз­роблен­ня регіональ­них стра­тегій, прог­рам і планів" за учас­тю екс­пертів Про­ек­ту технічної до­помо­ги ЄС "До­дат­ко­ва підтрим­ка Міністерс­тва еко­логії та при­род­них ре­сурсів Ук­раїни з ре­алізації прог­ра­ми сек­то­раль­ної бюд­жетної підтрим­ки"; предс­тав­ників ор­ганів ви­конав­чої вла­ди та місце­вого са­мов­ря­дуван­ня; на­уковців і гро­мадсь­кості. На засіданні круг­ло­го сто­лу об­го­воре­но пи­тан­ня: ре­алізація Стра­тегії дер­жавної еко­логічної політи­ки та Національ­но­го пла­ну дій з охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища на регіональ­но­му рівні; інтег­рація еко­логічної скла­дової у стра­тегії, прог­ра­ми і пла­ни регіональ­но­го роз­витку; досвід роз­роблен­ня регіональ­них прог­рам з охо­рони довкілля; досвід вра­хуван­ня еко­логічної скла­дової під час роз­роблен­ня Стра­тегії та планів соціаль­но-еко­номічно­го роз­витку регіонів.

 

Цитата дня

Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы, от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю (Ж. Дорст)  

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1330884011.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada