Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Плани на 2013 рік визначено на колегії Мінприроди України
21 січня 2013

На­чаль­ник Уп­равління взяв участь у засіданні ко­легії Міністерс­тва еко­логії та при­род­них ре­сурсів Ук­раїни, яке відбу­лось 21 січня 2013 ро­ку під го­лову­ван­ням Міністра Оле­га Прос­ку­ряко­ва. На засіданні бу­ли при­сутні чле­ни ко­легії, керівни­ки струк­турних підрозділів міністерс­тва, керівни­ки Дер­жавних уп­равлінь охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища в об­ластях. Крім то­го, бу­ли при­сутні керівни­ки те­риторіаль­них ор­ганів Дер­жавної еко­логічної інспекції Ук­раїни та дер­жавних підприємств, ус­та­нов, які на­лежать до сфе­ри уп­равління Мінпри­роди.

Під час засідан­ня бу­ло розг­ля­нуто такі пи­тан­ня: звіт про ефек­тивність ви­корис­тання за 9 місяців 2012 ро­ку коштів за бюд­жетни­ми прог­ра­мами за­галь­но­го та спеціаль­но­го фондів дер­жавно­го бюд­же­ту, у то­му числі коштів Дер­жавно­го фон­ду охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища; про стан дот­ри­ман­ня ви­мог ви­даних доз­волів на здій­снен­ня опе­рацій у сфері по­вод­ження з відхо­дами та ви­даних лімітів на ут­во­рен­ня та розміщен­ня відходів та інші. Після об­го­ворен­ня до­повідей бу­ло прий­ня­то відповідні рішен­ня ко­легії.

 

Цитата дня

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность (Махатма Ганди)

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1951177232.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada