Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Обговорено питання оздоровлення Дніпра за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій
17 січня 2013

Керівницт­во уп­равління прий­ня­ло участь у віде­окон­фе­ренції, яка про­ходи­ла за учас­тю зас­тупни­ка Міністра еко­логії та при­род­них ре­сурсів Ук­раїни - керівни­ка апа­рату Дмит­ра Мор­му­ля. Віде­оспілку­ван­ня відбу­валось із чо­тир­ма регіона­ми Ук­раїни: Дніпро­пет­ровськ, Харків, Львів та Оде­са. Під час кон­фе­ренції бу­ло об­го­воре­но низ­ку клю­чових пи­тань, які сто­су­ють­ся охо­рони та еко­логічно­го ста­ну вод і моніто­рин­гу по­верх­не­вих і стічних вод та шля­хи ре­алізації дер­жавних прог­рам з охо­рони нав­ко­лишнього се­редо­вища, пе­ред­ба­чені За­кона­ми Ук­раїни "Про ос­новні за­сади (стра­тегія) дер­жавної еко­логічної політи­ки до 2020 ро­ку" та "Про зат­верд­жен­ня За­галь­но­дер­жавної цільової прог­ра­ми роз­витку вод­но­го гос­по­дарс­тва та еко­логічно­го оз­до­ров­лення ба­сей­ну річки Дніпро на період до 2021 ро­ку". За­ходи що­до еко­логічно­го оз­до­ров­лення та віднов­лення еко­сис­те­ми Дніпра, за­без­пе­чен­ня еко­логічно без­печних умов життєдіяль­ності на­селен­ня бу­дуть ви­конані про­тягом 2013 ро­ку.

 

Цитата дня

Хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. (Лао-Цзы (Ли Эр))    

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1870288284.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada