Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Продовжується ефективний діалог між владою та громадськістю
10 січня 2013

В Дніпро­пет­ровській об­ласній дер­жавній адміністрації, за учас­тю на­чаль­ни­ка Дер­жавно­го уп­равління, відбу­лась пре­зен­тація „Кон­такт-цент­ру „Га­ряча лінія Дмит­ра Колєсніко­ва".

Ство­рений у Дніпро­пет­ровській об­ласті Олек­санд­ром Вілку­лом сис­темний регіональ­ний про­ект «Відкри­та вла­да» став дієвим ме­ханізмом взаємодії вла­ди і жи­телів регіону. Однією із скла­дових цього про­ек­ту та його про­дов­женням є Кон­такт-центр «Га­ряча лінія Дмит­ра Колєсніко­ва». Ес­та­фету постій­но­го діало­гу вла­ди і гро­мадсь­кості прий­має на се­бе но­вий го­лова Дніпро­пет­ровсь­кої обл­дер­жадміністрації Дмит­ро Колєсніков.

« Те, що кон­такт-центр обл­дер­жадміністрації но­сить ім'я гу­бер­на­тора об­ласті, є оз­на­ка най­ви­щої відповідаль­ності пе­ред людь­ми і регіоном . І я, як керівник Дніпро­пет­ровщи­ни, бе­ру на се­бе цю відповідальність.

Наз­ва Кон­такт-цент­ру «Га­ряча лінія Дмит­ра Колєсніко­ва» оз­на­чає, що розг­ляд кож­но­го звер­нення зна­ходить­ся під моєю пиль­ною ува­гою. З пер­шо­го дня на по­саді мій кож­ний ро­бочий день роз­по­чинаєть­ся з аналізу звер­нень гро­мадян та дзвінків на «га­рячу лінію», - ска­зав Дмит­ро Колєсніков.


Він на­голо­сив, що місія Га­рячої лінії гу­бер­на­тора - це мож­ливість для жи­телів найвідда­леніших на­селе­них пунктів об­ласті нап­ря­му, за до­помо­гою те­лефон­но­го зв'яз­ку, звер­ну­тися зі своїми проб­ле­мами до об­ласної вла­ди. Для ме­не, як гу­бер­на­тора, кон­такт-центр - це інди­катор ро­боти сис­те­ми вла­ди на всіх рівнях, в розрізі усіх сфер.

Для Дніпро­пет­ровщи­ни Кон­такт-центр - це та­кож «банк ідей» роз­витку об­ласті, ад­же за більш ніж півро­ку ро­боти «га­рячої лінії» від гро­мадян надій­шло чи­мало до­реч­них про­позицій. Ці про­позиції, а та­кож ре­сур­си для вирішен­ня пи­тань, з яки­ми лю­ди те­лефо­нува­ли на га­рячу лінію гу­бер­на­тора, бу­ли вра­ховані у місце­вих пла­нах роз­витку те­риторіаль­них гро­мад на 2013 рік - за по­передніми да­ними, близь­ко 130 млн грн. у місце­вих бюд­же­тах пе­ред­ба­чено на їх ре­алізацію.
«Довіра меш­канців регіону до си­ли звер­нення на га­рячу лінію гу­бер­на­тора ду­же ви­сока. Во­на вип­равдо­вуєть­ся ре­аль­ни­ми спра­вами та ви­соким відсот­ком вирішен­ня пи­тань. Ніяко­го фор­малізму. Ду­мати, шу­кати рішен­ня, за­хища­ти пра­ва Лю­дини, до­пома­гати у скрутній си­ту­ації - ось го­ловні прин­ци­пи, за яки­ми бу­дуєть­ся ро­бота зі звер­нення­ми гро­мадян», - ска­зав Дмит­ро Колєсніков.

 

За ма­теріала­ми Уп­равління пре­си та інфор­мації обл­дер­жадміністрації

 

Цитата дня

Круговорот работы в природе: Сначала мы сотворили вокруг нас пустыню, а теперь учимся её орошать

Мы на карте

Фото дня

_20100312_1886290506.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada

входные двери киев