Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Спеціальний репортаж про екологію Дніпропетровської області
30 липня 2011

Пра­во лю­дини на еко­логічно чис­те довкілля закріпле­но Конс­ти­туцією Ук­раїни. За ініціати­ви гу­бер­на­тора Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті О. Ю. Вілку­ла приділяєть­ся знач­на ува­га пи­тан­ням охо­рони довкілля регіону та про­водить­ся конк­рет­на ро­бота. Так, 7 черв­ня 2011 ро­ку бу­ло про­веде­но виїзне засідан­ня Коміте­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­раїни з пи­тань еко­логічної політи­ки, при­родо­корис­ту­ван­ня та ліквідації наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи. Пар­ла­ментсь­ким те­лека­налом "РА­ДА" ство­рено спеціаль­ний ре­пор­таж про еко­логію Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті.

Dim lights Em­bed Em­bed this vi­deo on your si­te
 

Цитата дня

Видимо, пустыня для того и существует, чтобы люди радовались деревьям. (Пауло Коэльо)    

Мы на карте

Фото дня

_20121029_1189377196.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada