Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
30 липня 2011

На Дніпро­пет­ровщині в місті Кри­вий Ріг прой­шло виїзне засідан­ня Коміте­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­раїни з пи­тань еко­логічної політи­ки, при­родо­корис­ту­ван­ня та ліквідації наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи

 

 

На засіданні Коміте­ту, яке відбу­лось  7 черв­ня 2011 ро­ку, бу­ли розг­ля­нуті   пи­тан­ня:

1. Стан ви­конан­ня Прог­ра­ми поліпшен­ня еко­логічно­го ста­ну Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті за ра­хунок змен­шення заб­руднен­ня довкілля ос­новни­ми підприємства­ми-заб­рудню­вача­ми на 2007-2015 ро­ки.

2. Стан ви­конан­ня за­ходів дер­жавних прог­рам, спря­мова­них на радіацій­ний та соціаль­ний за­хист на­селен­ня м. Жовті Во­ди.

3. Стан ви­конан­ня за­ходів що­до за­без­пе­чен­ня еко­логічної без­пе­ки м. Дніпрод­зержинсь­ка та при­веден­ня в еко­логічно без­печний стан ура­нових об'єктів ви­роб­ни­чого об'єднан­ня "Придніпровсь­кий хімічний за­вод".

По закінчен­ню засідан­ня відбу­лась прес-кон­фе­ренція, в якій взя­ли участь го­лова Коміте­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­раїни з пи­тань еко­логічної політи­ки, при­родо­корис­ту­ван­ня та ліквідації наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи Ана­толій Се­мино­га та на­чаль­ник Дер­жавно­го уп­равління охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища в Дніпро­пет­ровській об­ласті Олек­сандр Ок­са­мит­ний.

Під час виїзно­го засідан­ня бу­ло про­веде­но ог­ляд кар'єру ПАТ "Півден­ний ГЗК" (дов­жи­на - 3 км., ши­рина - 2,55 км., пло­ща 561 га), на яко­му відбу­ваєть­ся роз­робка залізис­тих квар­цитів Ске­леватсь­ко­го маг­не­тито­вого ро­дови­ща. Півден­ний ГЗК - підприємство для відкри­тої роз­робки залізної ру­ди, де здій­снюєть­ся по­даль­ше зба­гачен­ня та ви­роб­ницт­во аг­ло­мера­ту та кон­цент­ра­ту.

Та­кож про­веде­но ог­ля­дову екс­курсію на Ка­рачунівські во­до­очисні спо­руди, які зна­ходять­ся на ба­лансі ДПП "Крив­басп­ром­во­допос­та­чан­ня". Мак­си­маль­на ко­рис­на про­дук­тивність філь­тру­валь­ної станції 250 тис.м³/до­бу. ДПП "Крив­басво­допос­та­чан­ня" є єди­ним ви­роб­ни­ком пит­ної во­ди в Кри­вому Розі, а та­кож здій­снює екс­плу­атацію гідро­технічних та во­доп­ровідних спо­руд і пос­та­чан­ня пит­ної во­ди на­селен­ню та про­мис­ло­вим підприємствам, а та­кож для зро­шен­ня Апос­толівсь­ко­го та Кри­ворізь­ко­го районів.

У засіданні взя­ли участь на­родні де­пута­ти - чле­ни пар­ла­ментсь­ко­го коміте­ту з пи­тань еко­логічної політи­ки, при­родо­корис­ту­ван­ня та ліквідації наслідків Чор­но­биль­ської ка­таст­ро­фи на чолі з го­ловою коміте­ту (Ана­толій Се­мино­га), пер­ший зас­тупник го­лови обл­дер­жадміністрації, го­лова об­ласної ра­ди, керівницт­во Дер­жавно­го уп­равління охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища в Дніпро­пет­ровській об­ласті. Та­кож участь у засіданні взя­ли міські го­лови Кри­вого Ро­гу, Дніпрод­зержинсь­ка, Жов­тих Вод, предс­тав­ни­ки міністерств і відомств, керівни­ки про­мис­ло­вих підприємств - найбіль­ших заб­рудню­вачів об­ласті, предс­тав­ни­ки цент­раль­них та місце­вих ЗМІ.

 

Dim lights Em­bed Em­bed this vi­deo on your si­te

 

Цитата дня

Едва мы пытаемся тронуть что-то отдельное в природе, то обнаруживаем, что оно тянет за собой всё остальное во Вселенной. (Джон Мюир)    

Мы на карте

Фото дня

_20120625_1705383809.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada