Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Екологічний ролик "Пожежі – лихо для природних екосистем"
30 липня 2011

На ви­конан­ня ст. 9 За­кону Ук­раїни від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охо­рону нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища», по­ложень За­кону Ук­раїни від 06.07.1999 № 832-XIV «Про ра­тифікацію Кон­венції про дос­туп до інфор­мації, участь гро­мадсь­кості у прий­нятті рішень та дос­туп до пра­восуд­дя з пи­тань, що сто­су­ють­ся довкілля» (Ор­хусь­кої Кон­венції) та з ме­тою звер­нення до на­селен­ня Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті у зв'яз­ку з мож­ливістю ви­ник­нення по­жежо­небез­печних си­ту­ацій в при­род­них еко­сис­те­мах Дер­жуправлінням спіль­но з КП ТРК «Ру­дана» ство­рено спеціаль­ний еко­логічний ро­лик "По­жежі - ли­хо для при­род­них еко­сис­тем"

Dim lights Em­bed Em­bed this vi­deo on your si­te

 

Цитата дня

Ничто в природе не исчезает бесследно, кроме окружающей нас среды. (Леонид С. Сухоруков)    

Мы на карте

Фото дня

_20120625_1270376827.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada