Головна  |  Фотогалерея  |  Відеоматеріали  |  Аудіоматеріали  |  Контакти  |  Архів новин

Погода


Екологічний ролик "Збережемо красу природи для нащадків"
30 липня 2011

На ви­конан­ня по­ложень За­кону Ук­раїни від 06.07.1999 №832-XIV «Про ра­тифікацію Кон­венції про дос­туп до інфор­мації, участь гро­мадсь­кості у прий­нятті рішень та дос­туп до пра­восуд­дя з пи­тань, що сто­су­ють­ся довкілля» (Ор­хусь­кої Кон­венції) та з ме­тою підви­щен­ня рівня еко­логічної свідо­мості гро­мадян Дер­жуправлінням спіль­но з КП ТРК "Ру­дана" ство­рено еко­логічний ро­лик що­до охо­рони та збіль­шен­ня при­род­но-за­повідно­го фон­ду Дніпро­пет­ровщи­ни «ЗБЕ­РЕЖЕ­МО  КРА­СУ  ПРИ­РОДИ  ДЛЯ   НА­ЩАДКІВ!»

Dim lights Em­bed Em­bed this vi­deo on your si­te

 

 

 

 

 

 

 

Цитата дня

Дерево, как бы мощны и крепки ни были его корни, можно выкорчевать за какой-нибудь час, но нужны годы, чтобы оно стало плодоносить. (Мухаммед Аззахири Ас-Самарканди)    

Мы на карте

Фото дня

_20091009_2057956856.jpg

Екологічний календар

календар

Опитування

Яка екологічна проблема, на Ваш погляд, є актуальною для нашої області?

Промислове забруднення - 39.2%
Утилізація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин - 4.7%
Забруднення водойм - 31.5%
Забруднення повітря - 16.7%
Збільшення площі природно-заповідного фонду - 7.9%

Всього голосів : 467
The voting for this poll has ended у: 01 серп. 2013 - 00:00

Запрошуємо всіх користувачів мережі Інтернет до співпраці. Якщо у Вас є важлива і актуальна інформація, Ви можете поділитись нею та розмістити її на сайті Держуправління. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: smiecodnepr@mail.ru

Rada kmu oblrada oblrada oblrada